Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327), przyznane uczniom stypendium szkolne realizowane jest w formie refundacji poniesionych i udokumentowanych zakupów i opłat na cele edukacyjne. Podstawą do refundacji jest przedłożenie oryginałów imiennych faktur VAT, rachunków (wystawionych na opiekuna ustawowego bądź prawnego małoletniego ucznia lub pełnoletniego ucznia, jeśli sam złoży wniosek o stypendium) lub potwierdzeń wystawionych przez szkołę dot. zajęć zorganizowanych za jej pośrednictwem.

Terminy dostarczenia rachunków, faktur do składnego wniosku każdorazowo podawane są w decyzji przyznającej świadczenie.

STYPENDIUM SZKOLNE  -    może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Kryterium dochodowe będące podstawą ustalenia pomocy materialnej dla uczniów wynosi:   600 zł netto na osobę w rodzinie, ustalane na podstawie dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, bądź w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.

W stosunku do osób prowadzących działalność rolniczą:
przyjmuje się, że z 1 h przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345,00 zł.

Świadczenie wychowawcze ,,500+” nie wlicza się do dochodu rodziny

Warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Sośnie

Stypendium nie przysługuje uczniom:

 • klas zerowych,
 • którzy nie mieszkają na terenie gminy Sośnie​
 • którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza kwoty 2480 zł (rocznie).​
 • którzy zostali umieszczeni w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej (art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych)   

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie

 •  od 01 września do dnia 15 września danego roku szkolnego
 • W przypadku kolegiów: nauczycielskich, języków obcych, pracowników służb społecznych wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października danego roku szkolnego.
 • Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego (art. 57 kodeksu postępowania administracyjnego).
 • W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie wskazanego wyżej terminu - w tych przypadkach każdy wniosek należy szczegółowo uzasadnić oraz wnieść prośbę o przywrócenie terminu do złożenia wniosku, uprawdopodobniając, że uchybienie terminu nastąpiło bez winy osoby zainteresowanej złożeniem wniosku.
 • Termin 15 września, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, jest ostateczny.  
   

Stypendium szkolne wypłacane jest jednorazowo w dwóch terminach:

 1. I.   do dnia 31 grudnia – za okres od września do grudnia danego roku szkolnego
 2. II. do dnia 30 czerwca – za okres od stycznia do czerwca danego roku szkolnego, po   otrzymaniu dotacji celowej z budżetu państwa.

Stypendium szkolne udzielane jest w formie:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania oraz kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, a w szczególności w dodatkowych zajęciach nauki języków obcych, zajęciach wyrównawczych, sportowych, informatycznych i innych zajęciach poszerzających wiedzę i umiejętności ucznia, a także całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z wyjazdem śródrocznym w ramach tzw. „Zielonej szkoły”, z wyjazdem na wycieczkę przedmiotową, na basen, uczestnictwem w edukacyjnych spektaklach teatralnych lub projekcjach filmowych;
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów poniesionych na pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu:
 1. podręczników, lektur szkolnych, a także w formie e- booku oraz audiobooku, słowników, encyklopedii, innych książek pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego takich jak: atlasy, tablice matematyczne, książki do nauki języków obcych itp.;
 2. tornistra, plecak, przyborów szkolnych;
 3. odzieży sportowej (dres sportowy, bluza sportowa, spodnie sportowe, spodenki gimnastyczne, koszulki gimnastyczne, getry itp.) i obuwia sportowego ( tenisówki, halówki, trampki, adidasy) na zajęcia wychowania fizycznego, wyposażenia na basen: klapki, czepek, strój kąpielowy oraz wymaganego przez szkołę stroju galowego;
 4. jednego biurka szkolnego i jednego krzesła do biurka szkolnego w danym roku szkolnym;
 5. komputera, laptopa, tableta, notebooka, pamięci przenośnej, oprogramowania komputerowego, urządzeń peryferyjnych do komputera: monitor, drukarka, głośniki, modem, router, mikrofon, myszka, klawiatura, tusz/toner, papier do drukarki, płyty CD i DVD, części komputerowych usprawniających działanie posiadanego komputera, kosztów naprawy komputera;
 6. abonamentu za internet w okresie od września do czerwca danego roku szkolnego ( z wyłączeniem abonamentu internetowego w telefonach komórkowych);
 7. instrumentów muzycznych dla uczniów szkół muzycznych oraz uczniów uczestniczących w zajęciach muzycznych w formach zorganizowanych;
 8. sprzętu i stroju treningowego, wymaganego na dodatkowych zajęciach realizowanych przez ucznia;
 9. innych pomocy niezbędnych w procesie edukacyjnym.
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadpodstawowych, słuchaczy kolegiów oraz wychowanków, w tym w szczególności kosztów:
 1. dojazdu do szkoły środkami komunikacji zbiorowej;
 2. zakwaterowania w bursie, internacie lub na stancji;
 3. pokrycie czesnego.
 • świadczenia pieniężnego, w przypadkach określonych w art. 90d ust. 5 ustawy o systemie oświaty.
 1. 2. Stypendium szkolne może być udzielane w jednej lub kilku formach jednocześnie oraz, jeżeli forma stypendium tego wymaga, wypłacane dwa razy w roku szklonym ( w pierwszym i drugim półroczu).

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi (słuchaczowi lub wychowankowi) znajdującemu się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej, wyłącznie z powodu zdarzenia losowego, którymi są:

 1. śmierć rodzica lub opiekuna prawnego,
 2. ciężka choroba członka rodziny wspólnie gospodarującego lub ciężki wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu,
 3. znaczna szkoda materialna spowodowana pożarem, kradzieżą lub klęską żywiołową.

 O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku.

  Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

     

ZAŁĄCZNIK:

Wniosek o stypendium szkolne/zasiłek szkolny