Co to jest zespół interdyscyplinarny?

Jest to zespół składający się z przedstawicieli służb i instytucji pracujących na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Członkami zespołu są przedstawiciele: pomocy społecznej, policji, oświaty, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, ochrony zdrowia, kuratorzy sądowi.

Zespół powoływany jest przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na podstawie uchwały gminy. Obowiązek powołania zespołów interdyscyplinarnych w każdej gminie wynika ze znowelizowanej Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego działającego przy Gminnym Ośrodku  Pomocy Społecznej w Sośniach jest  Pani Katarzyna Woźniak – Specjalista Pracy Socjalnej

 tel. (62) 730-78-08  lub  505 800 436  wszelkich informacji oraz pomocy w związku z przemocą w rodzinie udziela w godzinach urzędowania Ośrodka.

Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze, których zadaniem jest rozwiązywanie problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. 

W skład Grup Roboczych wchodzą przedstawiciele:

a) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,

b) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowyc,

c) Policji,

d) oświaty,

e) ochrony zdrowia.

W skład Grup Roboczych mogą wchodzić przedstawiciele innych instytucji, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Członkowie Grup Roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

Do zadań Grup Roboczych należy w szczególności:

# opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemoc w rodzinie

# monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy 

# dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań

Więcej informacji: 

  1. Niebieska Linia: www.niebieskalinia.pl
  2. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: www.parpa.pl
  3. Fundacja Dzieci Niczyje: www.fdn.pl