Świadczenie "Dobry Start" przysługuje:

- rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych;

- osobom uczącym się - przy czym jako osobę uczącą rozumieć należy osobę pełnoletnią, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony oraz osobę usamodzielnianą;

Świadczenie przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

- przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia

- przez dziecko lub osobę uczącą się 24 roku życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Wysokość świadczenia wynosi 300,00 zł na dziecko.

Świadczenie nie przysługuje:

  1. jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie;
  2. na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia prawa do świadczenia prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia przyjmowana są od dnia 1 sierpnia do 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od 1 lipca do 30 listopada. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku, przy czym w przypadku wniosków złożonych w miesiącach lipiec i sierpień wypłata świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.