Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu dziecka. Świadczenie przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Świadczenie przysługuje w wysokości 500 zł miesięczne na każde dziecko.

W przypadku urodzenia dziecka albo ukończenia przez dziecko 18. roku życia kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje w przypadku gdy:

  1. dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
  2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej,
  3. członkowi rodziny przysługuje na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe stanowią inaczej.

 

Strony poświęcone Programowi Rodzina 500+:

- Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

- Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu http://www.poznan.uw.gov.pl/konkursy-ministerialne/rodzina-500-plus

- Infolinia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 61 854 11 77                                                                       

..............................................................................................................

Informator

Informator rodzina

Wniosek 500+

Wniosek 500+