PROGRAM ,,ASYSTENT RODZINY NA ROK 2021”

Podstawą prawną „Programu asystent rodziny na rok 2021”, zwanego dalej „Programem”, jest art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.), art. 9 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2020 r. poz. 1329)

Cel programu:

Celem Programu jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”.
Zadania asystenta rodziny określają przepisy art.15 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Działania te polegają między innymi na opracowaniu wspólnie z osobami zainteresowanymi katalogu możliwych  do uzyskania form wsparcia oraz występowaniu w ich imieniu, w celu skorzystania przez nie z należnej im pomocy.


Kwota dofinansowania: 2.000 zł.

PROGRAM: ,,POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2019 – 2023

 Na podstawie uchwały Rady Ministrów Nr 140 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007). Ze środków przekazanych gminom w ramach tego Programu może być udzielone wsparcie osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy.
Jednocześnie z przepisu art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej wynika, że gmina może udzielić świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w postaci zasiłku celowego osobom i rodzinom, których dochody są wyższe niż ustawowe kryterium dochodowe tylko w przypadku uchwalenia przez gminę stosownej uchwały podwyższającej kwoty kryteriów dochodowych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach informuje, że Rada Gminy Sośnie podjęła uchwałę  NR III/14/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego  uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2029-2023, oraz uchwałę  NR III/13/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wsparciem w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 podwyższając kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy do 150%.

Cele Programu:

Celem Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, oraz udzielanie pomocy finansowej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób które nie są w stanie sobie takiego posiłku zapewnić wykorzystując własne możliwości i zasoby.
W ramach Programu udziela się pomocy:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej zamieszkałych na terenie Gminy Sośnie.
  • osobom/rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i finansowej, osobom starszym i niepełnosprawnym.

Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie:

  • poprawy stanu zdrowia dzieci i uczniów,
  • kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.
  • likwidacji zjawiska niedożywienia

Rok 2021 r.
Środki własne: 9. 950,33 zł.
Kwota dofinansowania: 39. 801,32 zł
Całkowity koszt zadania:  49.751,65 zł

Wsparcie finansowe zadania polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w związku z realizacją Programu „Opieka 75+” w roku 2021

Dotacja Skarbu Państwa – Wojewody Wielkopolskiego była przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w związku z realizacją Programu „Opieka 75+” w roku 2021. Celem dotacji jest wsparcie samorządu w poprawie dostępności do usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, poprzez:

1) dofinansowanie do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu w 2020 roku i były  kontynuowane w 2021 roku,

2) dofinansowanie do usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym w roku 2021 te usługi nie były świadczone (osoby nowe),

3) dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej

Podstawą udzielenia dotacji jest art. 115 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, przy czym wysokość dotacji nie może przekroczyć 50 % kosztów realizacji zadania, na które została przyznana dotacja. Ośrodek w 2021 r, miał zgodnie z umową zagwarantowaną dotacje na to zadanie w wys. 1.182,72 zł. i miał zabezpieczonych  1. 182,72 zł. środków własnych. Jednak z powodu zgonu podopiecznej zakwalifikowanej do Programu, faktycznie wykorzystał środki w wysokości:

Kwota dofinansowania: 253,44 zł

Środki własne: 253,44 zł
Całkowity koszt zadania:  506,88 zł