Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach informuje, że  w dniu 02 maja 2024 r. (czwartek) ośrodek będzie NIECZYNNY.

Kierownik GOPS

Renata Wiertelak

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach poszukuje osoby  zamieszkałej w Sośniach do  świadczenia usług sąsiedzkich dla osoby w podeszłym wieku.

Warunki pracy i płacy:

 1. Umowa zlecenie na czas określony, płatne 27,70 zł. brutto za godzinę,
 2. Wymiar – 1,5 godziny w

Zakres usług:

 1. posprzątanie mieszkania,
 2. zrobienie zakupów,
 3. wykupienie leków.

Osoby chętne, prosimy o kontakt tel. (62) 730 78 08 lub osobisty w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sośniach przy ul. Wielkopolskiej 41 w terminie do 30 kwietnia 2024 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach informuje, że będzie kwalifikować beneficjentów do Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 w ramach Podprogramu 2023.

Skład paczki żywnościowej dla odbiorców końcowych będzie zawierał 18 artykułów żywnościowych na cały podprogram dla jednej osoby, w skład którego wchodzą:

1)  Groszek z marchewką 1,60 kg,

2)  Koncentrat pomidorowy 0,96 kg,

3)  Dżem truskawkowy 1,20 kg,

4) Makaron jajeczny świderki 2,50 kg,

5) Mąka pszenna 4 kg, −

6)  Kasza jęczmienna 1,50 kg,

7) Płatki owsiane 1 kg

8)  Herbatniki maślane 0,60 kg

9)  Kawa zbożowa rozpuszczalna 0,40 kg,

10) Mleko UHT 6 l,

11)  Ser podpuszczkowy dojrzewający 1,20 kg

12)  Szynka wieprzowa mielona 1,20 kg,

13)  Szynka drobiowa 1,20 kg,

14)  Pasztet wieprzowy 0,48 kg,

15) Szprot w oleju 0,68 kg.

16)  Cukier biały 4 kg,

17)  Olej rzepakowy 4 l.

18)  Fasolka po bretońsku 1,50 kg.

W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się do danej organizacji partnerskiej w trakcie realizacji Podprogramu 2023, przekroczy limit wynikający z podziału alokacji określony w Wytycznych, dopuszcza się zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 odbiorcy końcowego, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 27 kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych.

Zakładany okres dystrybucji żywności w Podprogramie 2023  będzie realizowany od miesiąca marca 2024 roku do miesiąca września 2024 roku.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach informuje, że następuje kontynuacja współpracy OPS w Sośniach z Caritas Diecezji Kaliskiej w Kaliszu.

Pomocą żywnościową w ramach  Podprogramu 2023  mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej:

– 2.056,40 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

– 1.590,00  zł w przypadku osoby w rodzinie.

 • Osoby, które chcą korzystać z żywności w ramach Podprogramu 2023  zapraszamy do zgłaszania się do pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośniach, ul. Wielkopolska 41, 63-435 Sośnie od poniedziałku do piątku od godz. 7.30  do  15.30. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (62) 730 78 08
 • Osoby, które są zainteresowane wsparciem w ramach programu FEPŻ zobowiązane są przedstawić dochody netto za miesiąc poprzedzający zgłoszenie się do tut. Ośrodka, wszystkich członków gospodarstwa domowego.
 • Termin zgłaszania się do tut. Ośrodka od 11 marca 2024 roku do 12 kwietnia 2024 roku.

Wytyczne: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2023

 

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach informuje, iż art. 43 i art. 51 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U.  2023 r. poz. 1429) wprowadzono zmiany w:

- ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych dotyczące zasad ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego,

- ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów dotyczące zasad ustalania prawa do zasiłku dla opiekuna.

Zmiany w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Na podstawie art. 63 ust. 16 ww. ustawy o  świadczeniu wspierającym organ właściwy w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych, w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu, tj. do dnia 10 października 2023 r., informuje osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SOŚNICH MA DO BEZPŁATNEGO PRZEKAZANIA 10 SZTUK POJEDYŃCZYCH WERSALEK.WERSALKI SĄ W BARDZO DOBRYM STANIE. OSOBY CHĘTNE DO ZABRANIA PROSZONE SĄ O KONTAKT Z OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ TEL. 62 730 78 08.

WERSALKI TRZEBA ODEBRAĆ WŁASNYM TRANSPORTEM ZE STANNICY BIAŁY DANIEL PO UPRZEDNIM UMÓWIENIU SIĘ ZA POŚREDNICTWEM  TUT. OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach w terminie od 21 sierpnia 2023 r. do04 września 2023 r. przeprowadza rozeznanie potrzeb wśród mieszkańców Gminy Sośnie w zakresie realizacji programu rządowego:

 „ Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”.

Aby przystąpić do programu, gmina powinna mieć rozeznane potrzeby w tym zakresie co umożliwi realne zapotrzebowanie na środki.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” zapewnia usługę asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym i jak sama nazwa wskazuje asystent nie świadczy usług opiekuńczych tylko asystuje (pomaga) osobie niepełnosprawnej.

Program ten kierowany jest do osób z niepełnosprawnościami, które posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczeniami ZUS/KRUS traktowanym na równi z tymi orzeczeniami), oraz do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

W DNIU 9 CZERWCA 2023  r. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SOŚNIACH BĘDZIE NIECZYNNY (DZIEŃ WOLNY ZA 11 LISTOPADA 2023 r. ZA SOBOTĘ).

 

Kierownik GOPS w Sośniach

 Renata Wiertelak

INFORMACJA: Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych dla celów grzewczych w 2023 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach informuje, że  został wyznaczony do realizacji nowego zadania w ramach ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Wnioski będą przyjmowane w tut. ośrodku w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Wzór wniosku do pobrania dostępny jest poniżej.
Wnioski można składać również elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP. Wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym.

Wnioski należy złożyć nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Rada Ministrów przyjęła Uchwałę dot. zmian w programie Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. To przede wszystkim podniesienie kryterium dochodowego, co zapewni szerszy dostęp i wsparcie większej grupy osób wymagających pomocy.

28 grudnia 2022 r. Rada Ministrów przyjęła Uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023. Zmiany dotyczą podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze wsparcia ze 150 proc. do 200 proc. kryterium (o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej).

Podprogram 2021 Plus - INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach informuje,że będzie kwalifikować beneficjentów do kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w zakresie dystrybucji dodatkowej żywności w ramach Podprogramu 2021 Plus.

Skład paczki żywnościowej dla odbiorców końcowych będzie zawierał 6 artykułów żywnościowych na cały podprogram dla jednej osoby, w skład którego wchodzą:

 • powidła śliwkowe – 0,3 kg
 • makaron jajeczny – 2 kg
 • mleko UHT- 3 l
 • szynka wieprzowa mielona – 0,9 kg
 • cukier biały – 2 kg
 • olej rzepakowy – 2 l

W przypadku zmian cen rynkowych ilość  poszczególnych artykułów może być zmniejszona co znajdzie odzwierciedlenie w wytycznych do Programu

 

W związku z podjęciem przez samorząd gminy Sośnie prac nad strategią rozwiązywania problemów społecznych (na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej), zapraszamy do wypełnienia załączonego formularza ankiety, mającej na celu poznanie opinii przedstawicieli społeczności lokalnej na temat problemów społecznych występujących w gminie.

Link do ankiety:

https://forms.gle/JUrFDBks8TqWwqJ67