GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SOŚNICH MA DO BEZPŁATNEGO PRZEKAZANIA 10 SZTUK POJEDYŃCZYCH WERSALEK.WERSALKI SĄ W BARDZO DOBRYM STANIE. OSOBY CHĘTNE DO ZABRANIA PROSZONE SĄ O KONTAKT Z OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ TEL. 62 730 78 08.

WERSALKI TRZEBA ODEBRAĆ WŁASNYM TRANSPORTEM ZE STANNICY BIAŁY DANIEL PO UPRZEDNIM UMÓWIENIU SIĘ ZA POŚREDNICTWEM  TUT. OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach w terminie od 21 sierpnia 2023 r. do04 września 2023 r. przeprowadza rozeznanie potrzeb wśród mieszkańców Gminy Sośnie w zakresie realizacji programu rządowego:

 „ Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”.

Aby przystąpić do programu, gmina powinna mieć rozeznane potrzeby w tym zakresie co umożliwi realne zapotrzebowanie na środki.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” zapewnia usługę asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym i jak sama nazwa wskazuje asystent nie świadczy usług opiekuńczych tylko asystuje (pomaga) osobie niepełnosprawnej.

Program ten kierowany jest do osób z niepełnosprawnościami, które posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczeniami ZUS/KRUS traktowanym na równi z tymi orzeczeniami), oraz do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

W DNIU 9 CZERWCA 2023  r. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SOŚNIACH BĘDZIE NIECZYNNY (DZIEŃ WOLNY ZA 11 LISTOPADA 2023 r. ZA SOBOTĘ).

 

Kierownik GOPS w Sośniach

 Renata Wiertelak

INFORMACJA: Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych dla celów grzewczych w 2023 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach informuje, że  został wyznaczony do realizacji nowego zadania w ramach ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Wnioski będą przyjmowane w tut. ośrodku w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Wzór wniosku do pobrania dostępny jest poniżej.
Wnioski można składać również elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP. Wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym.

Wnioski należy złożyć nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Rada Ministrów przyjęła Uchwałę dot. zmian w programie Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. To przede wszystkim podniesienie kryterium dochodowego, co zapewni szerszy dostęp i wsparcie większej grupy osób wymagających pomocy.

28 grudnia 2022 r. Rada Ministrów przyjęła Uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023. Zmiany dotyczą podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze wsparcia ze 150 proc. do 200 proc. kryterium (o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej).

Podprogram 2021 Plus - INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach informuje,że będzie kwalifikować beneficjentów do kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w zakresie dystrybucji dodatkowej żywności w ramach Podprogramu 2021 Plus.

Skład paczki żywnościowej dla odbiorców końcowych będzie zawierał 6 artykułów żywnościowych na cały podprogram dla jednej osoby, w skład którego wchodzą:

  • powidła śliwkowe – 0,3 kg
  • makaron jajeczny – 2 kg
  • mleko UHT- 3 l
  • szynka wieprzowa mielona – 0,9 kg
  • cukier biały – 2 kg
  • olej rzepakowy – 2 l

W przypadku zmian cen rynkowych ilość  poszczególnych artykułów może być zmniejszona co znajdzie odzwierciedlenie w wytycznych do Programu

 

W związku z podjęciem przez samorząd gminy Sośnie prac nad strategią rozwiązywania problemów społecznych (na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej), zapraszamy do wypełnienia załączonego formularza ankiety, mającej na celu poznanie opinii przedstawicieli społeczności lokalnej na temat problemów społecznych występujących w gminie.

Link do ankiety:

https://forms.gle/JUrFDBks8TqWwqJ67

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach informuje, że ruszył kolejny Podprogram programu POPŻ „ Program Operacyjny pomoc żywnościowa na lata 2014 – 2020”. Czas trwania Podprogramu 2021 r. określony został do czerwca 2022. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach planuje przystąpić do Podprogramu. Prosimy więc osoby zainteresowane tą formą pomocy o zgłaszanie się do tut GOPS w Sośniach, przy ul. Wielkopolskiej 41 w terminie do 31 marca 2022 r. w celu zakwalifikowania. Zakwalifikowanie odbywać się będzie na podstawie przedstawionych zaświadczeń o dochodach netto osoby lub rodziny z miesiąca poprzedzającego zgłoszenie i wypełnieniu w siedzibie Ośrodka stosownych oświadczeń stanowiących załączniki do Podprogramu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach, informuje, że wprowadzony w  ramach tarczy antyinflacyjnej Program Rządowy „Dodatek osłonowy” będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

W związku z dniem ustawowo wolnym od pracy przypadającym w sobotę 1 stycznia 2022 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach w dniu 7 stycznia 2022 r. będzie nieczynny.

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Sośniach

Renata Wiertelak

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach informuje, że w dniu 24 grudnia 2021 r (Wigilia) Ośrodek będzie nieczynny. Dzień wolny za sobotę 25 grudnia 2021r.

„Kierownik Gminnego Klubu Senior+ w Sośniach”

 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośniach, ul. Wielkopolska 41, 63-435 Sośnie, stosownie do art. 15 ustawy o pracownikach samorządowych (t. j Dz. U. 2019 r. poz. 1282 ze zm.) w związku z zakończeniem procedury naboru na wolne stanowisko „Kierownik Gminnego Klubu Senior + w Sośniach” informuje, że na w/w stanowisko wybrana została: