ZADANIA DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU 2023

 

RZĄDOWY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY ,,ASYSTENT RODZINY W 2023 r.”

Podstawą prawną  rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.”, zwanego dalej „Programem” był art. 187 ust. 1 pkt 5 oraz art. 197 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 ze zm.) oraz art.9 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za Życiem” ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1329 ze zm.) przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

Cel programu:

Celem Programu jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”.
Zadania asystenta rodziny określają przepisy art.15 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Działania te polegają między innymi na opracowaniu wspólnie z osobami zainteresowanymi katalogu możliwych  do uzyskania form wsparcia oraz występowaniu w ich imieniu, w celu skorzystania przez nie z należnej im pomocy.

W ramach Programu otrzymano dofinansowanie do:

  • dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny w wysokości 2.000,00 zł. w formie jednorazowej
  • kosztów zatrudnienia asystenta rodziny za okres listopad- grudzień 2023 r. w wysokości 8.063,37 zł.


Kwota dofinansowania łącznie: 10.063,37 zł.

 

PROGRAM: ,,POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2019 – 2023

 Na podstawie uchwały Rady Ministrów Nr 140 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007). Ze środków przekazanych gminom w ramach tego Programu może być udzielone wsparcie osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy.
Jednocześnie z przepisu art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej wynika, że gmina może udzielić świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w postaci zasiłku celowego osobom i rodzinom, których dochody są wyższe niż ustawowe kryterium dochodowe tylko w przypadku uchwalenia przez gminę stosownej uchwały podwyższającej kwoty kryteriów dochodowych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach informuje, że Rada GminySośnie podjęła uchwałę  NR LI/393/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego  uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, oraz uchwałę NRLI/392/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wsparciem w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 podwyższając kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy do 200%.

Cele Programu:

Celem Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, oraz udzielanie pomocy finansowej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób które nie są w stanie sobie takiego posiłku zapewnić wykorzystując własne możliwości i zasoby.
W ramach Programu udziela się pomocy:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej zamieszkałych na terenie Gminy Sośnie.
  • osobom/rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i finansowej, osobom starszym i niepełnosprawnym.

Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie:

  • poprawy stanu zdrowia dzieci i uczniów,
  • kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.
  • likwidacji zjawiska niedożywienia

Rok 2023 r.
Środki własne: 20.118,42 zł.
Kwota dofinansowania: 80.277,38 zł
Całkowity koszt zadania: 100.395,80 zł