Dodatek mieszkaniowy - to świadczenie pieniężne wypłacane przez gminę osobom o niskich dochodach, które mają tytuł prawny do lokalu. Dodatek ten ma umożliwić opłacenie czynszu oraz innych wydatków mieszkaniowych (opłaty dodatkowe, eksploatacyjne oraz niektóre koszty związane z zamieszkaniem w lokalu).

Wnioskodawca jest zobowiązany wypełnić deklarację na podstawie dokumentów, które następnie jest zobowiązany przechowywać przez okres 3 lat.

Dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodów za okres 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku mogą być w przypadku:

  • wynagrodzenia za pracę - zaświadczenie zakładu pracy,
  • emerytur, rent i dodatków pielęgnacyjnych - decyzja o wysokości świadczenia,
  • zasiłków dla bezrobotnych - zaświadczenie urzędu pracy,
  • zasiłków rodzinnych - zaświadczenie wypłacającego świadczenie,
  • stypendiów - zaświadczenie wypłacającego świadczenie o jego wysokości lub jego niepobieraniu,
  • alimentów - wyrok, ugoda sądowa, zaświadczenie komornika, zaświadczenie organu wypłacającego świadczenie a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie osoby lub osób zainteresowanych,
  • prowadzenia własnej działalności gospodarczej - zaświadczenie biura rachunkowego lub oświadczenie osoby zainteresowanej ,
  • prowadzenia gospodarstwa rolnego - zaświadczenie właściwego urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa w hektarach fizycznych i przeliczeniowych oraz o dochodach tego gospodarstwa
  • darowizn i przysporzeń majątkowych - oświadczenie osoby lub osób zainteresowanych.

Łączna kwota wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc, winna zostać wpisana i potwierdzona przez zarządcę lub administratora budynku, z uwzględnieniem podziału na czynsz i pozostałe opłaty, a w razie jakichkolwiek wątpliwości można zażądać od wnioskodawcy przedłożenia powiadomienia (aneks opłat) o wysokości opłat za lokal - dotyczy zwłaszcza małych administracji, wspólnot, małych spółdzielni mieszkaniowych.