Informujemy, iż zmieniły się zasady przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Od nowego okresu świadczeniowego 2020/2021 (tj. od 01.10.2020 r.) podniesione zostało kryterium dochodowe do 900 zł na osobę w rodzinie (obecnie wynosi 800 zł).

Wprowadzona została również zasada tak zwanej "złotówki za złotówkę", która umożliwia przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego przy przekroczonym kryterium dochodowym.

Wysokość świadczenia w takich sytuacjach będzie liczona jako różnica między kwotą świadczenia przysługującego danej osobie, a kwotą, o którą został przekroczony dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie.  

WAŻNE! W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej będzie niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje.

Złożenie wniosku:

 • w sierpniu - wypłata świadczeń do dnia 31 października 2020 r.
 • we wrześniu - wypłata świadczeń najpóźniej do dnia 30 listopada 2020 r.
 • w październiku - wypłata świadczeń najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r.

UWAGA!Złożenie wniosku w listopadzie (lub miesiącach kolejnych) oznacza wypłatę świadczeń od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące.

 • w listopadzie - wypłata świadczeń najpóźniej do dnia 31 stycznia 2021 r.
 • w grudniu / styczniu 2021 r. - wypłata świadczeń najpóźniej do dnia 28 lutego 2021 r.

Wnioski można składać elektronicznie (za pośrednictwem portalu Empatia), w formie papierowej (w siedzibie tut. OPS, w godzinach pracy Ośrodka) lub drogą pocztową.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327), przyznane uczniom stypendium szkolne realizowane jest w formie refundacji poniesionych i udokumentowanych zakupów i opłat na cele edukacyjne. Podstawą do refundacji jest przedłożenie oryginałów imiennych faktur VAT, rachunków (wystawionych na opiekuna ustawowego bądź prawnego małoletniego ucznia lub pełnoletniego ucznia, jeśli sam złoży wniosek o stypendium) lub potwierdzeń wystawionych przez szkołę dot. zajęć zorganizowanych za jej pośrednictwem.

Terminy dostarczenia rachunków, faktur do składnego wniosku każdorazowo podawane są w decyzji przyznającej świadczenie.

STYPENDIUM SZKOLNE  -    może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Kryterium dochodowe będące podstawą ustalenia pomocy materialnej dla uczniów wynosi:   600 zł netto na osobę w rodzinie, ustalane na podstawie dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, bądź w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.

W stosunku do osób prowadzących działalność rolniczą:
przyjmuje się, że z 1 h przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345,00 zł.

Świadczenie wychowawcze ,,500+” nie wlicza się do dochodu rodziny

Warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Sośnie

Stypendium nie przysługuje uczniom:

 • klas zerowych,
 • którzy nie mieszkają na terenie gminy Sośnie​
 • którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza kwoty 2480 zł (rocznie).​
 • którzy zostali umieszczeni w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej (art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych)   

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie

 •  od 01 września do dnia 15 września danego roku szkolnego
 • W przypadku kolegiów: nauczycielskich, języków obcych, pracowników służb społecznych wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października danego roku szkolnego.
 • Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego (art. 57 kodeksu postępowania administracyjnego).
 • W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie wskazanego wyżej terminu - w tych przypadkach każdy wniosek należy szczegółowo uzasadnić oraz wnieść prośbę o przywrócenie terminu do złożenia wniosku, uprawdopodobniając, że uchybienie terminu nastąpiło bez winy osoby zainteresowanej złożeniem wniosku.
 • Termin 15 września, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, jest ostateczny.  
   

Stypendium szkolne wypłacane jest jednorazowo w dwóch terminach:

 1. I.   do dnia 31 grudnia – za okres od września do grudnia danego roku szkolnego
 2. II. do dnia 30 czerwca – za okres od stycznia do czerwca danego roku szkolnego, po   otrzymaniu dotacji celowej z budżetu państwa.

Stypendium szkolne udzielane jest w formie:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania oraz kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, a w szczególności w dodatkowych zajęciach nauki języków obcych, zajęciach wyrównawczych, sportowych, informatycznych i innych zajęciach poszerzających wiedzę i umiejętności ucznia, a także całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z wyjazdem śródrocznym w ramach tzw. „Zielonej szkoły”, z wyjazdem na wycieczkę przedmiotową, na basen, uczestnictwem w edukacyjnych spektaklach teatralnych lub projekcjach filmowych;
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów poniesionych na pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu:
 1. podręczników, lektur szkolnych, a także w formie e- booku oraz audiobooku, słowników, encyklopedii, innych książek pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego takich jak: atlasy, tablice matematyczne, książki do nauki języków obcych itp.;
 2. tornistra, plecak, przyborów szkolnych;
 3. odzieży sportowej (dres sportowy, bluza sportowa, spodnie sportowe, spodenki gimnastyczne, koszulki gimnastyczne, getry itp.) i obuwia sportowego ( tenisówki, halówki, trampki, adidasy) na zajęcia wychowania fizycznego, wyposażenia na basen: klapki, czepek, strój kąpielowy oraz wymaganego przez szkołę stroju galowego;
 4. jednego biurka szkolnego i jednego krzesła do biurka szkolnego w danym roku szkolnym;
 5. komputera, laptopa, tableta, notebooka, pamięci przenośnej, oprogramowania komputerowego, urządzeń peryferyjnych do komputera: monitor, drukarka, głośniki, modem, router, mikrofon, myszka, klawiatura, tusz/toner, papier do drukarki, płyty CD i DVD, części komputerowych usprawniających działanie posiadanego komputera, kosztów naprawy komputera;
 6. abonamentu za internet w okresie od września do czerwca danego roku szkolnego ( z wyłączeniem abonamentu internetowego w telefonach komórkowych);
 7. instrumentów muzycznych dla uczniów szkół muzycznych oraz uczniów uczestniczących w zajęciach muzycznych w formach zorganizowanych;
 8. sprzętu i stroju treningowego, wymaganego na dodatkowych zajęciach realizowanych przez ucznia;
 9. innych pomocy niezbędnych w procesie edukacyjnym.
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadpodstawowych, słuchaczy kolegiów oraz wychowanków, w tym w szczególności kosztów:
 1. dojazdu do szkoły środkami komunikacji zbiorowej;
 2. zakwaterowania w bursie, internacie lub na stancji;
 3. pokrycie czesnego.
 • świadczenia pieniężnego, w przypadkach określonych w art. 90d ust. 5 ustawy o systemie oświaty.
 1. 2. Stypendium szkolne może być udzielane w jednej lub kilku formach jednocześnie oraz, jeżeli forma stypendium tego wymaga, wypłacane dwa razy w roku szklonym ( w pierwszym i drugim półroczu).

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi (słuchaczowi lub wychowankowi) znajdującemu się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej, wyłącznie z powodu zdarzenia losowego, którymi są:

 1. śmierć rodzica lub opiekuna prawnego,
 2. ciężka choroba członka rodziny wspólnie gospodarującego lub ciężki wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu,
 3. znaczna szkoda materialna spowodowana pożarem, kradzieżą lub klęską żywiołową.

 O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku.

  Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

     

ZAŁĄCZNIK:

Wniosek o stypendium szkolne/zasiłek szkolny

Co to jest zespół interdyscyplinarny?

Jest to zespół składający się z przedstawicieli służb i instytucji pracujących na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Członkami zespołu są przedstawiciele: pomocy społecznej, policji, oświaty, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, ochrony zdrowia, kuratorzy sądowi.

Zespół powoływany jest przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na podstawie uchwały gminy. Obowiązek powołania zespołów interdyscyplinarnych w każdej gminie wynika ze znowelizowanej Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego działającego przy Gminnym Ośrodku  Pomocy Społecznej w Sośniach jest  Pani Katarzyna Woźniak – Specjalista Pracy Socjalnej

 tel. (62) 730-78-08  lub  505 800 436  wszelkich informacji oraz pomocy w związku z przemocą w rodzinie udziela w godzinach urzędowania Ośrodka.

Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze, których zadaniem jest rozwiązywanie problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. 

W skład Grup Roboczych wchodzą przedstawiciele:

a) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,

b) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowyc,

c) Policji,

d) oświaty,

e) ochrony zdrowia.

W skład Grup Roboczych mogą wchodzić przedstawiciele innych instytucji, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Członkowie Grup Roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

Do zadań Grup Roboczych należy w szczególności:

# opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemoc w rodzinie

# monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy 

# dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań

Więcej informacji: 

 1. Niebieska Linia: www.niebieskalinia.pl
 2. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: www.parpa.pl
 3. Fundacja Dzieci Niczyje: www.fdn.pl

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia. W przypadku posiadania przez osobę uprawnioną orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się w okresach miesięcznych.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

Osoby posiadające miejsce zamieszkania na terenie gminy Zebrzydowice wniosek składają w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach – pokój nr 2 na parterze budynku urzędu gminy.

Wymagane dokumenty:

 • oświadczenie wnioskodawcy o przekazaniu organowi egzekucyjnemu wszelkich znanych mu informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu;
 • oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji;
 • oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 i 2048 oraz z 2017 r. poz. 60, 528, 648, 859 i 1089);
 • zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
  zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;
 • zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej;
 • umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;
 • umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, lub odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną;
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;
 • w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem lub innym tytule wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd: zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą;
 • dokument, w tym oświadczenie, określający datę utraty dochodu oraz wysokość i rodzaj utraconego dochodu;
 • dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany - w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;
 • dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu - w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji alimentów zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonego świadczenia alimentacyjnego albo oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów;
 • kartę pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60 i 858), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, potwierdzające spełnienie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego będących przedmiotem wniosku.

Z dniem 1 stycznia 2017 r., zgodnie z Ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, osoby uprawnione będą mogły każdorazowo zgłosić potrzebę objęcia wsparciem asystenta rodziny.

 

 

 

Osoba uprawniona wg ww. ustawy to:

 1. rodzina, w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko. Oznacza to ciężkie
  i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu
 2. kobieta, która otrzymała informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu,
 3. kobieta, której dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych,
 4. kobieta, która po porodzie nie zabierze do domu dziecka z powodu poronienia, urodzenia dziecka martwego, urodzenia dziecka niezdolnego do życia, urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi schorzeniami.

Podstawą do skorzystania z uprawnień jest zaświadczenie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu. Zaświadczenie o chorobie, powstałej
w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, możesz otrzymać od lekarza:

 • ubezpieczenia zdrowotnego,
 • posiadającego specjalizację II stopnia,
 • posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii

Objęcie rodziny wsparciem asystenta rodziny odbywa się na WNIOSEK rodziny, przekazany do Ośrodka Pomocy Społecznej.

Asystent rodziny stanie się koordynatorem działań pomocowych.

 • udziela informacji w zakresie tego, gdzie i jaką pomoc rodziny mogą uzyskać;
 • koordynuje, wspólnie z rodzinami katalog możliwego do uzyskania wsparcia w poszczególnych instytucjach w okresie okołoporodowym oraz po urodzeniu dziecka;
 • na podstawie pisemnego UPOWAŻNIENIA może w imieniu osób uprawnionych reprezentować je w różnych instytucjach.

Więcej informacji znajdziesz na stronie:

http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/zdrowie-matki-i-dziecka/