Wstęp deklaracji

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach zobowiązuje się zapewnić dostępność  strony gops.sosnie.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dane teleadresowe jednostki:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach
ul. Wielkopolska 41,
63-435 Sośnie
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 62 730 78 08

Data publikacji strony internetowej: 2019-08-30

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-08

Strona jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • niektóre zamieszczone na stronie informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej).
  • Nie wszystkie grafiki są opatrzone tekstem alternatywnym
  • Brak informacji w języku migowym


Ułatwienia na stronie

  • przełącznik zmiany rozmiaru czcionki
  • przełączniki zmiany kontrastu
  • przełącznik zmiany układu strony
  • przełącznik zmiany na „tryb nocny”

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-03-30.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika GOPS w Sośniach.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Renata Wiertelak, Koordynator ds. Dostępności, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 62 730 78 08. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośniach znajduje się w budynku dwupoziomowym. Wejście do budynku jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. Brak możliwości wjazdu wózkiem na parter budynku. Przy wejściu znajduje się dzwonek, którym należy wezwać pracowników ośrodka, których zadaniem jest pomoc wszystkim osobom niepełnosprawnym, w sprawnym załatwieniu zgłaszanych spraw. Osoby niepełnosprawne są przyjmowane w wydzielonym pomieszczeniu w budynku.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP GOPS w Sośniach.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2019-08-30

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-08

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- część plików dołączanych do artykułów zapisanych najczęściej w formacie PDF nie jest dostępnych cyfrowo

- brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów

- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-04-08.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Renata Wiertelak, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 62-730-78-08. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej znajduje się w Sośniach, ul. Wielkopolska 41. Budynek posiada jedno wejście od ulicy Wielkopolskiej. Wejście wyposażone jest w standardowe drzwi. Budynek składa się z parteru oraz piętra. Na piętro prowadzą schody, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Wejście nie jest zabezpieczone bramką. Budynek nie posiada windy. Na parterze znajduje się toaleta która nie posiada udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Na parterze znajduje się czytelna tablica informacyjna z nazwami stanowisk pracy i numerami pokoi.Przy ulicy znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe, brak wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.Brak dodatkowych dostosowań wewnątrz budynku.Obsługa osób niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się na wózkach inwalidzkich może odbywać się po wcześniejszym umówieniu terminu.W budynku znajduje się tłumacz języka migowego.