Sośnie, 10 grudnia 2021 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Wielkopolska 41

63-435 Sośnie

tel. (62) 730 78 08

                                                                                             

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośniach, informuje że w wyniku ogłoszonego naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Klubu ”Senior+ „ w Sośniach wpłynęła jedna oferta.

Zapraszamy na spotkanie z pracownikami ZUS, którego celem będzie założenie profilu na PUE i pomoc w złożeniu wniosku o świadczenie Dobry Start 300+

Do założenia profilu na PUE niezbędne będą:

- adres mailowy

- nr telefonu

- hasło minimum 8 znaków - duże litery, małe litery, cyfry i znak specjalny.

Ponadto do wysłania wniosku o 300+ konieczne jest posiadanie następujących danych:

- PESEL dziecka i swój

- nazwa i adres szkoły

- nr rachunku bankowego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach informuje, że składanie wniosków o świadczenie „ Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022 odbywać się będzie wyłącznie w formie elektronicznej, a obsługą i realizacją Programu będzie zajmował się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jak do tej pory wyglądały spisy? Co 10 lat do drzwi mieszkańców kraju pukał rachmistrz by przeprowadzić wywiad do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań. Zadawał pytania dotyczące m.in. wieku, stanu cywilnego, rodzaju więzi łączących członków rodzin i gospodarstw domowych, narodowości, wykształcenia czy niepełnosprawności, aktywności zawodowej i warunków mieszkaniowych. Dawniej odpowiedzi zapisywał na papierowym, a podczas ostatniego spisu - w roku 2011 - na elektronicznym formularzu.

W związku z dniem ustawowo wolnym od pracy przypadającym w sobotę 1 maja 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach w dniu 4 maja 2021 r. będzie nieczynny.

                                                                                                                      kierownik GOPS

                                                                                                                      Renata Wiertelak

W roku 2021 Światowy Dzień Trzeźwości przypada na 15 kwietnia (czwartek). Światowy Dzień Trzeźwości został ustanowiony, by walczyć z alkoholizmem. Według specjalistów, właśnie alkohol jest głównym czynnikiem przestępstw czy patologii społecznych. Niestety, wciąż próbuje się nakłonić ludzi, by nie wsiadali do samochodu po wypiciu procentowego trunku.

Szanowni Państwo, w związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa: kwalifikacje i doświadczenie”, skierowanego do osób zamieszkujących na terenie województwa wielkopolskiego, zwracamy się do Państwa z prośbą o rozpowszechnienie informacji na temat projektu, wśród potencjalnych Uczestników Projektu, na Państwa stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń. W załączniku przesyłam plakat promocyjny.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach informuje, że ruszył kolejny Podprogram programu POPŻ 2020 r.- „ Program Operacyjny pomoc żywnościowa na lata 2014 – 2020”. Czas trwania Podprogramu 2020 r. określony został do lipca 2021. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach planuje przystąpić do Podprogramu. Prosimy więc osoby zainteresowane tą formą pomocy o zgłaszanie się do tut GOPS w Sośniach, przy ul. Wielkopolskiej 41 w celu zakwalifikowania (osoby z Cieszyna zgłaszają się na miejscu w swoim sołectwie).

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego od 1 czerwca 2021r., wnioski będzie można składać już od:

- 1 lutego 2021r. drogą elektroniczną

- 1 kwietnia 2021r. drogą tradycyjną (papierową)

Tylko złożenie wniosku do 30 czerwca 2021r.  będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2021r.

Jeśli osoba  złoży wniosek po 30 czerwca 2021r., świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone od dnia złożenia wniosku.

Szanowni Państwo, Jesteśmy w trakcie rekrutacji do projektu „Wielkopolski Inkubator Zatrudnienia". Jest to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach informuje, że od 01 lipca 2020 można składać drogą elektroniczną wnioski na świadczenie „ Dobry Start” (czyli 300+), świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Od 01 sierpnia 2020 r. można składać wnioski o w/w świadczenia w formie papierowej.