Drukuj

Wielkopolska Karta Rodziny zapewnia rodzinom wielodzietnym korzystanie na preferencyjnych warunkach z katalogu oferty kulturalnej, oświatowej, rekreacyjnej i transportowej.

Karta przysługuje członkom rodziny wielodzietnej: rodzicom (małżonkom) opiekunom prawnym dzieci prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z minimum trojgiem dzieci w wieku do 18 roku życia lub 26 roku życia w przypadku kontynuowania nauki w szkole lub szkole wyższej; bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

Do członków rodziny w przypadku ubiegania się o Wielkopolską Kartę Rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego w związku małżeńskim lub samodzielnie wychowującego własne dzieci.

Prawo do korzystania z Programu Wielkopolskiej Karty Rodziny przysługuje rodzinie wielodzietnej niezależnie od dochodu uzyskiwanego przez członków rodziny.

Rodzice, którzy nabyli prawo do posiadania WKR stają się jej posiadaczami bezterminowo. Ważność karty przysługującej dzieciom to 24 miesiące.

Szczegółowy wykaz zniżek z których można korzystać będąc posiadaczem Wielkopolskiej Karty Rodziny jest dostępny na stronie internetowej rops.poznan.pl

Dokumenty (oryginały lub odpisy) wymagane przy składaniu wniosku o przyznanie Karty:

WNIOSEK O WYDANIE KARTY

Wnioski o wydanie Wielkopolskiej Karty Rodziny należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w godzinach urzędowania.