Podprogram 2021 Plus - INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach informuje,że będzie kwalifikować beneficjentów do kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w zakresie dystrybucji dodatkowej żywności w ramach Podprogramu 2021 Plus.

Skład paczki żywnościowej dla odbiorców końcowych będzie zawierał 6 artykułów żywnościowych na cały podprogram dla jednej osoby, w skład którego wchodzą:

  • powidła śliwkowe – 0,3 kg
  • makaron jajeczny – 2 kg
  • mleko UHT- 3 l
  • szynka wieprzowa mielona – 0,9 kg
  • cukier biały – 2 kg
  • olej rzepakowy – 2 l

W przypadku zmian cen rynkowych ilość  poszczególnych artykułów może być zmniejszona co znajdzie odzwierciedlenie w wytycznych do Programu

 

Zakładany okres dystrybucji żywności w Podprogramie 2021 Plus będzie realizowany od miesiąca lutego 2023 roku do miesiąca sierpnia 2023 roku.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach informuje, że następuje kontynuacja współpracy OPS w Sośniach z Caritas Diecezji Kaliskiej w Kaliszu.

Pomocą żywnościową w ramach Programu 2021 Plus mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej:

– 1.707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

– 1.320,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

  • Osoby, które chcą korzystać z żywności w ramach Podprogramu 2021 Plus zapraszamy do zgłaszania się do pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośniach, ul. Wielkopolska 41, 63-435 Sośnie od poniedziałku do piątku od godz. 7.30  do  15.30.Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (62) 730 78 08
  • Osoby, które są zainteresowane wsparciem w ramach programu POPŻ zobowiązane są przedstawić dochody netto za miesiąc poprzedzający zgłoszenie się do tut. Ośrodka, wszystkich członków gospodarstwa domowego.
  • Termin zgłaszania się do tut. Ośrodka od 23 stycznia 2022 roku do 31 marca 2023 roku.

wytyczne: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021-plus