Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach informuje, że ruszył kolejny Podprogram programu POPŻ „ Program Operacyjny pomoc żywnościowa na lata 2014 – 2020”. Czas trwania Podprogramu 2021 r. określony został do czerwca 2022. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach planuje przystąpić do Podprogramu. Prosimy więc osoby zainteresowane tą formą pomocy o zgłaszanie się do tut GOPS w Sośniach, przy ul. Wielkopolskiej 41 w terminie do 31 marca 2022 r. w celu zakwalifikowania. Zakwalifikowanie odbywać się będzie na podstawie przedstawionych zaświadczeń o dochodach netto osoby lub rodziny z miesiąca poprzedzającego zgłoszenie i wypełnieniu w siedzibie Ośrodka stosownych oświadczeń stanowiących załączniki do Podprogramu.

O terminie odbioru żywności Ośrodek będzie informował telefonicznie.

Przypominamy, że z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza -220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej – 1707,20 zł. dla osoby samotnie gospodarującej i 1320,00 zł. dla osoby w rodzinie.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021a

oraz w siedzibie GOPS lub pod nr tel. (62) 730 78 08.