Szanowni Państwo, w związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa: kwalifikacje i doświadczenie”, skierowanego do osób zamieszkujących na terenie województwa wielkopolskiego, zwracamy się do Państwa z prośbą o rozpowszechnienie informacji na temat projektu, wśród potencjalnych Uczestników Projektu, na Państwa stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń. W załączniku przesyłam plakat promocyjny.

 

Projekt "Aktywizacja zawodowa: kwalifikacje i doświadczenie” jest realizowany przez  Fundację Centrum Rozwiązań Biznesowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu.
Celem głównym projektu jest do 31 sierpnia 2021 r. zwiększenie możliwości zatrudnienia 72 osób (37 Kobiet) bezrobotnych, biernych zawodowo, poszukujących pracy, pracujących w wieku powyżej 29 roku życia.

Szczególnie zapraszamy:

- Kobiety
- Osoby powyżej 50 roku życia
- Osoby długotrwale bezrobotne
- Osoby z niepełnosprawnościami
- Osoby zamieszkujące miasta średnie
- Osoby o niskich kwalifikacjach

Okres realizacji projektu: od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Teren realizacji projektu: Całe województwo Wielkopolskie

Planowane rezultaty (efekty) do osiągnięcia w projekcie po jego
zakończeniu:

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 16 osób

- Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – 21 osób

- Liczba osób z niepełnosprawnościami pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 1 osoba

Projekt skierowany jest do 72 osób (37 Kobiet) bezrobotnych, biernych zawodowo, poszukujących pracy, pracujących w wieku powyżej 29 roku życia spełniających wszystkie warunki:

-  miejsce zamieszkania: województwo Wielkopolskie

-  posiadanie statusu osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo lub poszukującej pracy lub „pracującej ubogiej” w wieku powyżej 29 roku życia

Szczególnie zapraszamy:

- Kobiety

- Osoby powyżej 50 roku życia

- Osoby długotrwale bezrobotne

- Osoby z niepełnosprawnościami

- Osoby zamieszkujące miasta średnie

- Osoby o niskich kwalifikacjach

W ramach projektu realizowane będą następujące usługi:

1. Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika IPD(72 osoby, 3 godziny/osoba) – usługa ma na celu identyfikacje potrzeb oraz diagnozę możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, opracowanie IPD dla 72 osób.

2. Blok miękkich kompetencji zawodowych. Każdy z uczestników weźmie udział w niżej wymienionym wsparciu podzielonym na moduły (16 godzin/1 grupa, średnio 12 osób/grupa, 72 osoby/5 grup):

- Zawodowe kompetencje interpersonalne - przykładowe zagadnienia poruszane podczas wsparcia: przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, praca nad świadomym i samodzielnym podejmowaniem decyzji przez UP;

- Rynek pracy i warsztaty edukacyjne - przykładowe zagadnienia poruszane podczas wsparcia: metody poszukiwania pracy, wyboru odpowiedniego zawodu oraz pomoc w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

- Warsztat autoprezentacji - przykładowe zagadnienia poruszane podczas wsparcia: autoprezentacja, rozmowa kwalifikacyjna itp.

3. Szkolenia kwalifikacyjne/kompetencyjne (średnio 120 godzin/grupę, średnio 12 osób/grupa, 60 osób/5 grup) – celem szkolenia jest przygotowanie UP do wejścia na rynek pracy poprzez wyposażenie ich w aktualną wiedzę i adekwatne kwalifikacje/umiejętności niezbędne w rynku pracy. UP zostanie skierowany przez doradcę zawodowego na dany rodzaj szkolenia, zgodny z jego ścieżką reintegracji oraz zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy.

4. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy (4godziny/osoba, 60 osób) – Celem jest najtrafniejszy dobór odpowiedniej oferty pracy dla Uczestnika Projektu oraz właściwego Uczestnika Projektu na stanowisko zgodnie z oczekiwaniami pracodawcy.

5. Staże zawodowe (3 miesiące/osoba, 38 osób) – każdy z 38 uczestników projektu odbędzie trzymiesięczne staże zawodowe. Staże zawodowe dobierane będą względem predyspozycji każdego z uczestników oraz zgodnie z ukończonym szkoleniem zawodowym, w celu zdobycia doświadczenia zawodowego.

Dla wszystkich osób biorących udział w projekcie przewidziane jest:

•    stypendium szkoleniowe (6,78 /h brutto)1
•    stypendium stażowe (1 017,00 zł brutto/ miesiąc)1
•    zwrot kosztów dojazdu na część zajęć
•    wyżywienie podczas zajęć
•    bezpłatne formy wsparcia (indywidualne doradztwo zawodowe,
szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy)
•    profesjonalną i doświadczoną kadrę specjalistów
prowadzących zajęcia
•    materiały piśmiennicze (długopis, notatnik),
•    zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
•    zaświadczenie o ukończeniu staży
•    pokrycie kosztów egzaminów
•    pokrycie kosztów badań lekarskich-- 

 Z poważaniem

 Rafał Popławski
Specjalista ds. projeków

Dział zarządzania projektami
mobile: +48 733 300 539
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www: www.crb.lublin.pl [1]
Adres do korespondencji: ul. Grenadierów 13, 20-331 Lublin