Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach informuje, że ruszył kolejny Podprogram programu POPŻ 2020 r.- „ Program Operacyjny pomoc żywnościowa na lata 2014 – 2020”. Czas trwania Podprogramu 2020 r. określony został do lipca 2021. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach planuje przystąpić do Podprogramu. Prosimy więc osoby zainteresowane tą formą pomocy o zgłaszanie się do tut GOPS w Sośniach, przy ul. Wielkopolskiej 41 w celu zakwalifikowania (osoby z Cieszyna zgłaszają się na miejscu w swoim sołectwie).

Zakwalifikowanie odbywać się będzie na podstawie przedstawionych zaświadczeń o dochodach netto osoby lub rodziny z miesiąca poprzedzającego zgłoszenie i wypełnieniu w siedzibie Ośrodka stosownych oświadczeń stanowiących załączniki do Podprogramu.

Informacje z terminem odbioru żywności zamieszczone będą na stronie internetowej GOPS oraz Gminy.

Przypominamy, że z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza -220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej – 1542,20 zł. dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 zł. dla osoby w rodzinie.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz w siedzibie GOPS lub pod nr tel. (62) 730 78 08.