Jest już projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. Program „Dobry start” przewiduje wsparcie w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego na uczące się dziecko. Ma on za zadanie wspomóc rodziny w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Przedstawiamy wstępne założenia programu i terminy składania wniosków.

Wsparcie bez względu na dochód

Świadczenie w wysokości 300 zł przysługiwać będzie, niezależnie od dochodu, na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia:

  • 18. roku życia lub
  • 20. roku życia w przypadku kontynuacji, rozpoczętej przed ukończeniem 18. roku życia, nauki w danej szkole.

W przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole, świadczenie przysługiwałoby nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia (niezależnie od daty rozpoczęcia nauki w danej szkole).

Pierwszym rokiem realizacji programu jest rok 2018 r. i obejmie uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019.

Od lipca składanie wniosków w formie elektronicznej

Świadczenie będzie wypłacane na wniosek:

  • rodzica,
  • opiekuna prawnego,
  • opiekuna faktycznego dziecka (przez opiekuna faktycznego rozumie się osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła  z wnioskiem do sądu opiekuńczego
    o przysposobienie dziecka),
  • rodziny zastępczej, osoby prowadzącej rodzinny domy dziecka, dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej,
  • osobie uczącej się (czyli pełnoletniej osobie uczącą się, niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start będą przyjmowane od 1 sierpnia danego roku do 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od 1 lipca danego roku do 30 listopada danego roku – za pomocą portalu Emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz jego wypłata następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz jego wypłata następuje nie później niż do 30 września.

Organ właściwy i wojewoda będą przesyłać wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej - o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku.

 „Dobry start” nie dla wszystkich

Jak przewiduje projekt rozporządzenia świadczenie dobry start nie przysługuje:

1)   jeżeli dziecko zostało umieszczone w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie,

2)  na dziecko odbywające roczne przygotowanie przedszkolne,

3)  jeżeli na dziecko przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia dobry start, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Źródło:

https://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-programow-sprawozdania-z-realizacji-programow-i-inne/rzadowy-program-dobry-start/