W dniach 23.04.2018, 30.04.2018 i 05.05.2018 r. w Szkole Podstawowej w Pawłowie odbyły się warsztaty dla uczniów klas: IV,V,VI i VII pod nazwą  MIELETNI NA GRUNCIE PRAWA.

Organizatorem warsztatów był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach. Wzorem lat ubiegłych warsztaty przeprowadziła Hanna Schubert – asystent rodziny GOPS w Sośniach/kurator społeczny Sądu Rejonowego w Ostrowie Wlkp.

W polskim prawie możemy wyróżnić odpowiedzialność cywilną i karną. Pierwsza wynika z przepisów kodeksu cywilnego, podstawą drugiej są uregulowania kodeksu karnego. Odpowiedzialność cywilna ma postać tylko majątkową, a odpowiedzialność karna zarówno majątkową jak i osobistą. Możliwe jest więc tutaj wymierzenie i kary grzywny i kary pobawienia lub ograniczenia wolności.

Pojęcie nieletniego w prawie karnym nie odpowiada definicji małoletniego określonej w przepisach kodeksu cywilnego. Na zasadach określonych w kodeksie karnym odpowiada sprawca czynu zabronionego, który w chwili jego popełnienia miał ukończone lat 17, chociaż - w świetle przepisów prawa cywilnego – nie ma on jeszcze pełnej zdolności do czynności prawnych. Sprawca czynu zabronionego, który w chwili jego popełnienia nie ukończył 17 roku życia odpowiada przed Sądem Rodzinnym. Należy tutaj zwrócić uwagę, iż zgodnie z art. 4 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich jednym z przejawów demoralizacji jest właśnie popełnienie czynu zabronionego. Biorąc pod uwagę obie wspomniane regulacje prawne należy rozróżnić następujące sytuacje dotyczące osób, które nie ukończyły jeszcze 18 lat, a popełniły czyn karalny.

 • Sytuacja I: nieletni dopuszcza się czynu zabronionego przed ukończeniem 13 roku życia - sąd traktuje popełnienie takiego czynu wyłącznie jako przejaw demoralizacji nieletniego i może zastosować środki przewidziane w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich;
 • Sytuacja II - nieletni dopuszcza się czynu zabronionego między 13 a 17 rokiem życia - co do zasady sąd stosuje środki przewidziane w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich; jeżeli jednak nieletni ukończył lat 15 i dopuścił się czynu zabronionego, może odpowiadać na zasadach określonych w kodeksie karnym, o ile sąd uzna, że okoliczności sprawy, stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste za tym przemawiają, a w szczególności wcześniej stosowane środki wychowawcze lub poprawcze okazały się bezskuteczne;
 • Sytuacja III - sprawca dopuszcza się czynu zabronionego między 17 a 18 rokiem życia - co do zasady sąd stosuje przepisy kodeksu karnego (sprawca nie jest już nieletni, ponieważ skończył lat 17).

Tegoroczne warsztaty miały na celu ukazanie uczniom:

 • Różnicy między osobą małoletnią a nieletnią,
 • Czym jest czyn karalny i demoralizacja,
 • Specyfiki postępowania o charakterze opiekuńczym,
 • Odpowiedzialności nieletnich sprawców czynów karalnych według Ustawy o postępowaniu
  w sprawach nieletnich,
 • Procedury postępowanie nauczycieli w sytuacji zagrożenia dzieci przestępczością
  i demoralizacją.

Warsztaty miały charakter działań profilaktycznych i edukacyjnych. Mamy nadzieję, że nigdy nie wystąpi sytuacja z udziałem wychowanków szkół z gminy Sośnie, w której będzie istniała konieczność podjęcia kroków, do których zobowiązują nas uregulowania prawne.

Wszyscy kochamy nasze dzieci i często nie dostrzegamy zachowań, które mogą być  przejawami demoralizacji lub bagatelizujemy je, mając jednocześnie za złe podejmowanie  działań przez osoby do tego prawnie zobowiązane. Musimy mieć świadomość, że dzieci i młodzież w swoich negatywnych działaniach nie są bezkarni. i młodzież w swoich negatywnych działaniach nie są bezkarni. Warsztaty zostały bardzo dobrze przyjęte przez uczniów, którzy aktywnie uczestniczyli
w zajęciach i wykazali duże zainteresowanie przedstawianym tematem. (HS)