Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach realizuje pomoc wynikającą z ustawy o systemie oświaty ( Dz.U. z 2017 r., poz. 2196 z późn. zm). Wnioski na stypendia i zasiłki szkolne przyjmowane są do dnia 15 września każdego roku.

 

 

Pomoc realizowana będzie na wniosek strony w formie:

- Stypendium szkolnego

- Zasiłku szkolnego

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

Dochód netto na członka rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku nie może być większy niż kwota 514 zł.

Za dochód rodziny uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o:

- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne określone w odrębnych przepisach,

- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. (druk zaświadczenia do wypełnienia dołączony do wniosku).

Zgodnie z art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2196 ze zmianami) pomoc materialna przysługuje:

- uczniowi szkoły podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, policealnej, do czasu ukończenia kształcenia – nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

- wychowankowi ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży upośledzonej w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu zakończenia jego realizacji,

- słuchaczowi kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, zwanych w dalszej części „uczniem” .

Wypełnione kompletne wnioski wraz z załączonymi dokumentami należy składać do dnia 15 września każdego roku, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowniczych służb społecznych w terminie do dnia 15 października każdego roku. W uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po upływie terminu.

Stypendium szkolne może być przyznane w okresie od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowniczych służb społecznych od października do czerwca danego roku szkolnego.

Stypendium szkolne może być udzielone w następującej formie:

- całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkołach w ramach planu nauczani

- pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym , w tym w szczególności zakup podręczników, pomocy naukowych, przyborów szkolnych, zakup strojów sportowych.

Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie dokumentów tj.:

faktur
rachunków imiennych
dowodów wpłaty
imiennych biletów(w przypadku nauki poza miejscem zamieszkania)

Wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami (wycieczka szkolna, wyjście do kina itp.) można udokumentować na podstawie kopii zbiorczych faktur z określeniem kosztu jaki poniósł uczeń potwierdzonego przez szkołę lub pisemnego oświadczenia wystawionego przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia.

Powyższe dokumenty powinny zawierać:

nazwę wystawcy (czytelna)
data wystawienia/sprzedaży
nr dokumentu
nazwa przedmiotu podlegającego refundacji
forma zapłaty
imię i nazwisko ucznia pełnoletniego, w przypadku ucznia niepełnoletniego imię i 
nazwisko rodzica (opiekuna prawnego).

Wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami (wycieczka szkolna, wyjście do kina itp.) można udokumentować na podstawie kopii zbiorczych faktur z określeniem kosztu jaki poniósł uczeń potwierdzonego przez szkołę lub pisemnego oświadczenia wystawionego przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia.

NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE DOWODY PŁATNOŚCI WYSTAWIONE NA NIEPEŁNOLETNIE DZIECKO.

Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.

Zasiłek szkolny może być przyznany niezależnie od otrzymywanego stypendium w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego powodującego przejściowo trudną sytuację materialną ucznia – przykładowo: choroba, śmierć, kradzież, pożar, itp.

Wniosek należy składać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.

Do wniosku o zasiłek szkolny należy dołączyć dokument potwierdzający zaistnienie zdarzenia losowego.