Asystent rodziny działa w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2016 poz. 575).

Jeśli chcesz uzyskać wsparcie asystenta rodziny to poproś o pomoc swojego pracownika socjalnego. Zgodnie z ustawą, to właśnie pracownik socjalny wnioskuje o przydział asystenta. Asystent rodziny przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci.

W czasie wspólnych działań z członkami rodziny:

 1. Pomaga odnaleźć to, co w Was dobre, co potraficie i kto oraz gdzie może Wam pomóc,
 2. Doradza jak opiekować się i wychowywać dzieci, żeby były szczęśliwe i słuchały poleceń rodziców,
 3. Pomaga w codziennej organizacji dnia rodziny, znajdowania sposobów spędzania wspólnego czasu rodziny,
 4. Pokazuje jak sprawnie wykonywać obowiązki domowe,
 5. Doradza jak zarządzać pieniędzmi,
 6. Informuje jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka,
 7. Wyjaśnia jak wypełniać dokumentację oraz realizować sprawy urzędowe,
 8. Wspiera w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji, urzędów i innych instytucji,
 9. Pomaga podnieść kwalifikacje zawodowe i znaleźć pracę,
 10. Chroni dzieci przed niebezpiecznymi zachowaniami dorosłych.

Dodatek mieszkaniowy - to świadczenie pieniężne wypłacane przez gminę osobom o niskich dochodach, które mają tytuł prawny do lokalu. Dodatek ten ma umożliwić opłacenie czynszu oraz innych wydatków mieszkaniowych (opłaty dodatkowe, eksploatacyjne oraz niektóre koszty związane z zamieszkaniem w lokalu).

Wnioskodawca jest zobowiązany wypełnić deklarację na podstawie dokumentów, które następnie jest zobowiązany przechowywać przez okres 3 lat.

Dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodów za okres 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku mogą być w przypadku:

 • wynagrodzenia za pracę - zaświadczenie zakładu pracy,
 • emerytur, rent i dodatków pielęgnacyjnych - decyzja o wysokości świadczenia,
 • zasiłków dla bezrobotnych - zaświadczenie urzędu pracy,
 • zasiłków rodzinnych - zaświadczenie wypłacającego świadczenie,
 • stypendiów - zaświadczenie wypłacającego świadczenie o jego wysokości lub jego niepobieraniu,
 • alimentów - wyrok, ugoda sądowa, zaświadczenie komornika, zaświadczenie organu wypłacającego świadczenie a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie osoby lub osób zainteresowanych,
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej - zaświadczenie biura rachunkowego lub oświadczenie osoby zainteresowanej ,
 • prowadzenia gospodarstwa rolnego - zaświadczenie właściwego urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa w hektarach fizycznych i przeliczeniowych oraz o dochodach tego gospodarstwa
 • darowizn i przysporzeń majątkowych - oświadczenie osoby lub osób zainteresowanych.

Łączna kwota wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc, winna zostać wpisana i potwierdzona przez zarządcę lub administratora budynku, z uwzględnieniem podziału na czynsz i pozostałe opłaty, a w razie jakichkolwiek wątpliwości można zażądać od wnioskodawcy przedłożenia powiadomienia (aneks opłat) o wysokości opłat za lokal - dotyczy zwłaszcza małych administracji, wspólnot, małych spółdzielni mieszkaniowych.

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu dziecka. Świadczenie przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Świadczenie przysługuje w wysokości 500 zł miesięczne na każde dziecko.

W przypadku urodzenia dziecka albo ukończenia przez dziecko 18. roku życia kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje.

Z tytułu urodzenia dziecka przysługuje zapomoga w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. Świadczenie przysługuje ojcu, matce lub opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł.

Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Wielkopolska Karta Rodziny zapewnia rodzinom wielodzietnym korzystanie na preferencyjnych warunkach z katalogu oferty kulturalnej, oświatowej, rekreacyjnej i transportowej.

Karta przysługuje członkom rodziny wielodzietnej: rodzicom (małżonkom) opiekunom prawnym dzieci prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z minimum trojgiem dzieci w wieku do 18 roku życia lub 26 roku życia w przypadku kontynuowania nauki w szkole lub szkole wyższej; bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

Do członków rodziny w przypadku ubiegania się o Wielkopolską Kartę Rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego w związku małżeńskim lub samodzielnie wychowującego własne dzieci.

Prawo do korzystania z Programu Wielkopolskiej Karty Rodziny przysługuje rodzinie wielodzietnej niezależnie od dochodu uzyskiwanego przez członków rodziny.

Rodzice, którzy nabyli prawo do posiadania WKR stają się jej posiadaczami bezterminowo. Ważność karty przysługującej dzieciom to 24 miesiące.

Szczegółowy wykaz zniżek z których można korzystać będąc posiadaczem Wielkopolskiej Karty Rodziny jest dostępny na stronie internetowej rops.poznan.pl

Dokumenty (oryginały lub odpisy) wymagane przy składaniu wniosku o przyznanie Karty:

 • w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 • w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
 • w przypadku dzieci do ukończenia 18 roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia, które nadal przebywają w pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka.

WNIOSEK O WYDANIE KARTY

Wnioski o wydanie Wielkopolskiej Karty Rodziny należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w godzinach urzędowania.