Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach przyjmuje wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny.

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z trójką dzieci, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód.

Aktualne informacje o programie, są dostępne na stronie internetowej:

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/ 

Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:

1) w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość,

2) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,

3) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,

4) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,

5) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

6) w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka

Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, okazuje się dokument potwierdzający tożsamość lub, w przypadku dziecka, odpis aktu urodzenia. Wzór wniosku o przyznanie Karty oraz wydanie jej duplikatu stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia. Okazanie dokumentów, o których mowa w ust. 5 i 6, nie jest wymagane, w przypadku gdy Ośrodek Pomocy Społecznej może bezpłatnie uzyskać dostęp do danych niezbędnych do ustalenia prawa do korzystania z programu za pomocą urządzeń teletransmisji danych.

Wnioski można pobrać w także w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośniach ul. Wielkopolska 47 w godzinach urzędowania.

Wnioski należy składać osobiście w siedzibie tut. Ośrodka. Karty będzie można odebrać osobiście z dokumentem tożsamości po wcześniejszym telefonicznym upewnieniu się czy są już do odebrania. Informacje na ten temat dostępne są pod nr telefonu 62 739 11 34.Karty będą do odebrania w okresie nie krótszym niż 4 tygodnie od momentu złożenia wniosku.

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje:

- rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych;

- osobom uczącym się - przy czym jako osobę uczącą rozumieć należy osobę pełnoletnią, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony oraz osobę usamodzielnianą;

Świadczenie przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

- przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia

- przez dziecko lub osobę uczącą się 24 roku życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Wysokość świadczenia wynosi 300,00 zł na dziecko.

Świadczenie nie przysługuje:

  1. jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie;
  2. na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia prawa do świadczenia prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia przyjmowana są od dnia 1 sierpnia do 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od 1 lipca do 30 listopada. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku, przy czym w przypadku wniosków złożonych w miesiącach lipiec i sierpień wypłata świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.