foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Programy

Zespół interdyscyplinarny

Co to jest zespół interdyscyplinarny?

Jest to zespół składający się z przedstawicieli służb i instytucji pracujących na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


Członkami zespołu są przedstawiciele: pomocy społecznej, policji, oświaty, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, ochrony zdrowia, kuratorzy sądowi.

Zespół powoływany jest przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na podstawie uchwały gminy. Obowiązek powołania zespołów interdyscyplinarnych w każdej gminie wynika ze znowelizowanej Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego działającego przy Gminnym Ośrodku  Pomocy Społecznej w Sośniach jest  Pani Katarzyna Woźniak – Specjalista Pracy Socjalnej

 tel. (62) 730-78-08  lub  505 800 436

 wszelkich informacji oraz pomocy w związku z przemocą w rodzinie udziela w godzinach urzędowania Ośrodka.

Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze, których zadaniem jest rozwiązywanie problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. 

W skład Grup Roboczych wchodzą przedstawiciele:

a) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,

b) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowyc,

c) Policji,

d) oświaty,

e) ochrony zdrowia.

W skład Grup Roboczych mogą wchodzić przedstawiciele innych instytucji, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Członkowie Grup Roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

Do zadań Grup Roboczych należy w szczególności:

# opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemoc w rodzinie

# monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy 

# dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań

Więcej informacji: 

 1. Niebieska Linia: www.niebieskalinia.pl
 2. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: www.parpa.pl
 3. Fundacja Dzieci Niczyje: www.fdn.pl

Za życiem

Z dniem 1 stycznia 2017 r., zgodnie z Ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży
i rodzin „Za życiem”, osoby uprawnione będą mogły każdorazowo zgłosić potrzebę objęcia wsparciem asystenta rodziny.

Osoba uprawniona wg ww. ustawy to:

 1. rodzina, w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko. Oznacza to ciężkie
  i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu
 2. kobieta, która otrzymała informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu,
 3. kobieta, której dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych,
 4. kobieta, która po porodzie nie zabierze do domu dziecka z powodu poronienia, urodzenia dziecka martwego, urodzenia dziecka niezdolnego do życia, urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi schorzeniami.

Podstawą do skorzystania z uprawnień jest zaświadczenie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu. Zaświadczenie o chorobie, powstałej
w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, możesz otrzymać od lekarza:

 • ubezpieczenia zdrowotnego,
 • posiadającego specjalizację II stopnia,
 • posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii

Objęcie rodziny wsparciem asystenta rodziny odbywa się na WNIOSEK rodziny, przekazany do Ośrodka Pomocy Społecznej.

Asystent rodziny stanie się koordynatorem działań pomocowych.

 • udziela informacji w zakresie tego, gdzie i jaką pomoc rodziny mogą uzyskać;
 • koordynuje, wspólnie z rodzinami katalog możliwego do uzyskania wsparcia w poszczególnych instytucjach w okresie okołoporodowym oraz po urodzeniu dziecka;
 • na podstawie pisemnego UPOWAŻNIENIA może w imieniu osób uprawnionych reprezentować je w różnych instytucjach.

Więcej informacji znajdziesz na stronie:

http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/zdrowie-matki-i-dziecka/

Asystent Rodziny

Asystent rodziny działa w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2016 poz. 575).

Jeśli chcesz uzyskać wsparcie asystenta rodziny to poproś o pomoc swojego pracownika socjalnego. Zgodnie z ustawą, to właśnie pracownik socjalny wnioskuje o przydział asystenta. Asystent rodziny przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci.

W czasie wspólnych działań z członkami rodziny:

 1. Pomaga odnaleźć to, co w Was dobre, co potraficie i kto oraz gdzie może Wam pomóc,
 2. Doradza jak opiekować się i wychowywać dzieci, żeby były szczęśliwe i słuchały poleceń rodziców,
 3. Pomaga w codziennej organizacji dnia rodziny, znajdowania sposobów spędzania wspólnego czasu rodziny,
 4. Pokazuje jak sprawnie wykonywać obowiązki domowe,
 5. Doradza jak zarządzać pieniędzmi,
 6. Informuje jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka,
 7. Wyjaśnia jak wypełniać dokumentację oraz realizować sprawy urzędowe,
 8. Wspiera w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji, urzędów i innych instytucji,
 9. Pomaga podnieść kwalifikacje zawodowe i znaleźć pracę,
 10. Chroni dzieci przed niebezpiecznymi zachowaniami dorosłych.

Dodatki mieszkaniowe

Dodatek mieszkaniowy - to świadczenie pieniężne wypłacane przez gminę osobom o niskich dochodach, które mają tytuł prawny do lokalu. Dodatek ten ma umożliwić opłacenie czynszu oraz innych wydatków mieszkaniowych (opłaty dodatkowe, eksploatacyjne oraz niektóre koszty związane
z zamieszkaniem w lokalu).

Wnioskodawca jest zobowiązany wypełnić deklarację na podstawie dokumentów, które następnie jest zobowiązany przechowywać przez okres 3 lat.

Dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodów za okres 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku mogą być w przypadku:

 • wynagrodzenia za pracę - zaświadczenie zakładu pracy,
 • emerytur, rent i dodatków pielęgnacyjnych - decyzja o wysokości świadczenia,
 • zasiłków dla bezrobotnych - zaświadczenie urzędu pracy,
 • zasiłków rodzinnych - zaświadczenie wypłacającego świadczenie,
 • stypendiów - zaświadczenie wypłacającego świadczenie o jego wysokości lub jego niepobieraniu,
 • alimentów - wyrok, ugoda sądowa, zaświadczenie komornika, zaświadczenie organu wypłacającego świadczenie a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie osoby lub osób zainteresowanych,
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej - zaświadczenie biura rachunkowego lub oświadczenie osoby zainteresowanej ,
 • prowadzenia gospodarstwa rolnego - zaświadczenie właściwego urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa w hektarach fizycznych i przeliczeniowych oraz o dochodach tego gospodarstwa
 • darowizn i przysporzeń majątkowych - oświadczenie osoby lub osób zainteresowanych.

Łączna kwota wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc, winna zostać wpisana i potwierdzona przez zarządcę lub administratora budynku, z uwzględnieniem podziału na czynsz i pozostałe opłaty,
a w razie jakichkolwiek wątpliwości można zażądać od wnioskodawcy przedłożenia powiadomienia (aneks opłat) o wysokości opłat za lokal - dotyczy zwłaszcza małych administracji, wspólnot, małych spółdzielni mieszkaniowych.

Rodzina 500+

Od dnia 1 kwietnia 2016 r. obsługą programu określonego w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) zajmie się Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach, z siedzibą przy ul. Wielkopolskiej 47.

Kto może wnioskować o świadczenie?

Osobą uprawnioną do złożenia wniosku o wypłatę świadczenia wychowawczego jest rodzic, opiekun prawny lub faktyczny dziecka, który może wnioskować o:

 • 500 zł miesięcznie - wypłacane rodzinom na drugie i kolejne dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, bez względu na osiągany dochód na osobę w rodzinie.
 • 500 zł miesięcznie - na pierwsze dziecko wypłacane tym rodzinom, których dochód na osobę nie przekroczy 800 zł netto lub – w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym - 1200 zł netto; (konieczne będzie udokumentowanie dochodów rodziny za rok kalendarzowy 2014 z uwzględnieniem przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu).

Świadczenie wychowawcze jest kwotą netto, zwolnioną z podatku dochodowego, wolną od egzekucji i nie likwidującą prawa do innych ulg podatkowych na dzieci.

Składanie wniosków rozpocznie się od 1 kwietnia 2016 r.

Wzory formularzy wniosków są dostępne w załącznikach. Wnioski będzie można złożyć:

 • dla usprawnienia składania wniosków w pierwszych dniach kwietnia planowane jest odbieranie wniosków w poszczególnych wsiach na terenie gminy, Harmonogram dyżurów pracowników GOPS zostanie ogłoszony po konsultacjach z sołtysami.
 • listem poleconym na adres OPS (jak wyżej)
 • przez Internet – składanie wniosków będzie możliwe za pośrednictwem systemu teleinformatycznego ZUS - PUE, systemów bankowości elektronicznej oraz portalu empatia.mrpips.gov.pl

Wypłata świadczenia

OPS ma 3 miesiące od złożenia wniosku na jego weryfikację i wydanie pierwszej decyzji. Osoby, które złożą wniosek w terminie do 1 lipca 2016 r. otrzymają wypłatę świadczenia z wyrównaniem od kwietnia. Wypłata świadczeń będzie odbywała się przelewem na konto bankowe (w szczególnie uzasadnionych przypadkach będzie możliwa wypłata gotówką).

Okres przyznania świadczenia

Świadczenie wychowawcze będzie przyznawane na okresy roczne - od 1 października do 30 września. Pierwszy okres będzie dłuższy – rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r. i będzie trwał do 30 września 2017 r.

Strony poświęcone Programowi Rodzina 500+:

 • Infolinia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 61 854 11 77

                                                                                  Irena Słodkiewicz

                                                                                  Kierownik GOPS


 Informator

 

Informator rodzina

 

Wniosek 500+

 

Wniosek 500+

Wielkopolska Karta Rodziny

Wielkopolska Karta Rodziny zapewnia rodzinom wielodzietnym korzystanie na preferencyjnych warunkach z katalogu oferty kulturalnej, oświatowej, rekreacyjnej i transportowej.

Karta przysługuje członkom rodziny wielodzietnej: rodzicom (małżonkom) opiekunom prawnym dzieci prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z minimum trojgiem dzieci w wieku do 18 roku życia lub 26 roku życia w przypadku kontynuowania nauki w szkole lub szkole wyższej; bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

Do członków rodziny w przypadku ubiegania się o Wielkopolską Kartę Rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego w związku małżeńskim lub samodzielnie wychowującego własne dzieci.

Prawo do korzystania z Programu Wielkopolskiej Karty Rodziny przysługuje rodzinie wielodzietnej niezależnie od dochodu uzyskiwanego przez członków rodziny.

Rodzice, którzy nabyli prawo do posiadania WKR stają się jej posiadaczami bezterminowo. Ważność karty przysługującej dzieciom to 24 miesiące.

Szczegółowy wykaz zniżek z których można korzystać będąc posiadaczem Wielkopolskiej Karty Rodziny jest dostępny na stronie internetowej rops.poznan.pl

Dokumenty (oryginały lub odpisy) wymagane przy składaniu wniosku o przyznanie Karty:

 • w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 • w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
 • w przypadku dzieci do ukończenia 18 roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia, które nadal przebywają w pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka.

WNIOSEK O WYDANIE KARTY

Wnioski o wydanie Wielkopolskiej Karty Rodziny należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w godzinach urzędowania.

Karta Dużej Rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach przyjmuje wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny.

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z trójką dzieci, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód.

Aktualne informacje o programie, są dostępne na stronie internetowej:

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/ 

Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:

1) w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość,

2) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,

3) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,

4) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,

5) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

6) w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka

Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, okazuje się dokument potwierdzający tożsamość lub, w przypadku dziecka, odpis aktu urodzenia. Wzór wniosku o przyznanie Karty oraz wydanie jej duplikatu stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia. Okazanie dokumentów, o których mowa w ust. 5 i 6, nie jest wymagane, w przypadku gdy Ośrodek Pomocy Społecznej może bezpłatnie uzyskać dostęp do danych niezbędnych do ustalenia prawa do korzystania z programu za pomocą urządzeń teletransmisji danych.

Wnioski można pobrać w także w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośniach ul. Wielkopolska 47 w godzinach urzędowania.

Wnioski należy składać osobiście w siedzibie tut. Ośrodka. Karty będzie można odebrać osobiście z dokumentem tożsamości po wcześniejszym telefonicznym upewnieniu się czy są już do odebrania. Informacje na ten temat dostępne są pod nr telefonu 62 739 11 34.Karty będą do odebrania w okresie nie krótszym niż 4 tygodnie od momentu złożenia wniosku.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach

ul. Wielkopolska 41

63-435 Sośnie

 

Czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.