foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach informuje, że ruszył kolejny Podprogram programu POPŻ 2019 r.- „ Program Operacyjny pomoc żywnościowa na lata 2014 – 2020”. Czas trwania Podprogramu 2019 r. określony został na :sierpień 2019 do lipiec 2020, przy czym dystrybucja żywności ma nastąpić prawdopodobnie od stycznia 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach planuje przystąpić do Podprogramu. 

Prosimy więc osoby zainteresowane tą formą pomocy o zgłaszanie się do tut GOPS w Sośniach, przy ul. Wielkopolskiej 41 w celu zakwalifikowania. Zakwalifikowanie odbywać się będzie na podstawie przedstawionych zaświadczeń o dochodach netto osoby lub rodziny z miesiąca poprzedzającego zgłoszenie i wypełnieniu w siedzibie Ośrodka stosownych oświadczeń stanowiących załączniki do Podprogramu.

 Informacje z terminem odbioru żywności zamieszczone będą na stronie internetowej GOPS oraz Gminy.

 Przypominamy, że z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza -200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej - 1402 zł. dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 zł. dla osoby w rodzinie.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz w siedzibie GOPS lub pod nr tel. (62) 730 78 08.

                                                                                              kierownik GOPS

                                                                                              Renata Wiertelak

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach

ul. Wielkopolska 41

63-435 Sośnie

 

Czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.