foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Programy

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY (okres świadczeniowy 2020/2021) - ZMIANA ZASAD PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ

Informujemy, iż zmieniły się zasady przyznawania świadczeń zfunduszu alimentacyjnego. Od nowego okresu świadczeniowego 2020/2021 (tj. od 01.10.2020 r.) podniesione zostało kryterium dochodowe do 900 zł na osobę w rodzinie (obecnie wynosi 800 zł).

Wprowadzona została również zasada tak zwanej "złotówki za złotówkę", która umożliwia przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego przy przekroczonym kryterium dochodowym.

Wysokość świadczenia w takich sytuacjach będzie liczona jako różnica między kwotą świadczenia przysługującego danej osobie, a kwotą, o którą został przekroczony dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie.  

WAŻNE! W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej będzie niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje.

Złożenie wniosku:

 • w sierpniu - wypłata świadczeń do dnia 31 października 2020 r.
 • we wrześniu - wypłata świadczeń najpóźniej do dnia 30 listopada 2020 r.
 • w październiku - wypłata świadczeń najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r.

UWAGA!Złożenie wniosku w listopadzie (lub miesiącach kolejnych) oznacza wypłatę świadczeń od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące.

 • w listopadzie - wypłata świadczeń najpóźniej do dnia 31 stycznia 2021 r.
 • w grudniu / styczniu 2021 r. - wypłata świadczeń najpóźniej do dnia 28 lutego 2021 r.

Wnioski można składać elektronicznie (za pośrednictwem portalu Empatia), w formie papierowej (w siedzibie tut. OPS, w godzinach pracy Ośrodka) lub drogą pocztową.

Stypendia i zasiłki szkolne

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327), przyznane uczniom stypendium szkolne realizowane jest w formie refundacji poniesionych i udokumentowanych zakupów i opłat na cele edukacyjne. Podstawą do refundacji jest przedłożenie oryginałów imiennych faktur VAT, rachunków (wystawionych na opiekuna ustawowego bądź prawnego małoletniego ucznia lub pełnoletniego ucznia, jeśli sam złoży wniosek o stypendium) lub potwierdzeń wystawionych przez szkołę dot. zajęć zorganizowanych za jej pośrednictwem.

Terminy dostarczenia rachunków, faktur do składnego wniosku każdorazowo podawane są w decyzji przyznającej świadczenie.

STYPENDIUM SZKOLNE  -    może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Kryterium dochodowe będące podstawą ustalenia pomocy materialnej dla uczniów wynosi:   528 zł netto na osobę w rodzinie, ustalane na podstawie dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, bądź w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.

W stosunku do osób prowadzących działalność rolniczą:
przyjmuje się, że z 1 h przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308,00 zł.

Świadczenie wychowawcze ,,500+” nie wlicza się do dochodu rodziny

Warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Sośnie

Stypendium nie przysługuje uczniom:

 • klas zerowych,
 • którzy nie mieszkają na terenie gminy Sośnie​
 • którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza kwoty 2480 zł (rocznie).​
 • którzy zostali umieszczeni w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej (art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych)   

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie

 •  od 01 września do dnia 15 września danego roku szkolnego
 • W przypadku kolegiów: nauczycielskich, języków obcych, pracowników służb społecznych wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października danego roku szkolnego.
 • Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego (art. 57 kodeksu postępowania administracyjnego).
 • W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie wskazanego wyżej terminu - w tych przypadkach każdy wniosek należy szczegółowo uzasadnić oraz wnieść prośbę o przywrócenie terminu do złożenia wniosku, uprawdopodobniając, że uchybienie terminu nastąpiło bez winy osoby zainteresowanej złożeniem wniosku.
 • Termin 15 września, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, jest ostateczny.  
   

Stypendium szkolne wypłacane jest jednorazowo w dwóch terminach:

 1. I.   do dnia 31 grudnia – za okres od września do grudnia danego roku szkolnego
 2. II. do dnia 30 czerwca – za okres od stycznia do czerwca danego roku szkolnego, po   otrzymaniu dotacji celowej z budżetu państwa.

Stypendium szkolne udzielane jest w formie:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania oraz kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, a w szczególności w dodatkowych zajęciach nauki języków obcych, zajęciach wyrównawczych, sportowych, informatycznych i innych zajęciach poszerzających wiedzę i umiejętności ucznia, a także całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z wyjazdem śródrocznym w ramach tzw. „Zielonej szkoły”, z wyjazdem na wycieczkę przedmiotową, na basen, uczestnictwem w edukacyjnych spektaklach teatralnych lub projekcjach filmowych;
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów poniesionych na pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu:
 1. podręczników, lektur szkolnych, a także w formie e- booku oraz audiobooku, słowników, encyklopedii, innych książek pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego takich jak: atlasy, tablice matematyczne, książki do nauki języków obcych itp.;
 2. tornistra, plecak, przyborów szkolnych;
 3. odzieży sportowej (dres sportowy, bluza sportowa, spodnie sportowe, spodenki gimnastyczne, koszulki gimnastyczne, getry itp.) i obuwia sportowego ( tenisówki, halówki, trampki, adidasy) na zajęcia wychowania fizycznego, wyposażenia na basen: klapki, czepek, strój kąpielowy oraz wymaganego przez szkołę stroju galowego;
 4. jednego biurka szkolnego i jednego krzesła do biurka szkolnego w danym roku szkolnym;
 5. komputera, laptopa, tableta, notebooka, pamięci przenośnej, oprogramowania komputerowego, urządzeń peryferyjnych do komputera: monitor, drukarka, głośniki, modem, router, mikrofon, myszka, klawiatura, tusz/toner, papier do drukarki, płyty CD i DVD, części komputerowych usprawniających działanie posiadanego komputera, kosztów naprawy komputera;
 6. abonamentu za internet w okresie od września do czerwca danego roku szkolnego ( z wyłączeniem abonamentu internetowego w telefonach komórkowych);
 7. instrumentów muzycznych dla uczniów szkół muzycznych oraz uczniów uczestniczących w zajęciach muzycznych w formach zorganizowanych;
 8. sprzętu i stroju treningowego, wymaganego na dodatkowych zajęciach realizowanych przez ucznia;
 9. innych pomocy niezbędnych w procesie edukacyjnym.
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadpodstawowych, słuchaczy kolegiów oraz wychowanków, w tym w szczególności kosztów:
 1. dojazdu do szkoły środkami komunikacji zbiorowej;
 2. zakwaterowania w bursie, internacie lub na stancji;
 3. pokrycie czesnego.
 • świadczenia pieniężnego, w przypadkach określonych w art. 90d ust. 5 ustawy o systemie oświaty.
 1. 2. Stypendium szkolne może być udzielane w jednej lub kilku formach jednocześnie oraz, jeżeli forma stypendium tego wymaga, wypłacane dwa razy w roku szklonym ( w pierwszym i drugim półroczu).

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi (słuchaczowi lub wychowankowi) znajdującemu się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej, wyłącznie z powodu zdarzenia losowego, którymi są:

 1. śmierć rodzica lub opiekuna prawnego,
 2. ciężka choroba członka rodziny wspólnie gospodarującego lub ciężki wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu,
 3. znaczna szkoda materialna spowodowana pożarem, kradzieżą lub klęską żywiołową.

 O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku.

  Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

     

ZAŁĄCZNIK:

Wniosek o stypendium szkolne/zasiłek szkolny

Zespół interdyscyplinarny

Co to jest zespół interdyscyplinarny?

Jest to zespół składający się z przedstawicieli służb i instytucji pracujących na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


Członkami zespołu są przedstawiciele: pomocy społecznej, policji, oświaty, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, ochrony zdrowia, kuratorzy sądowi.

Zespół powoływany jest przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na podstawie uchwały gminy. Obowiązek powołania zespołów interdyscyplinarnych w każdej gminie wynika ze znowelizowanej Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego działającego przy Gminnym Ośrodku  Pomocy Społecznej w Sośniach jest  Pani Katarzyna Woźniak – Specjalista Pracy Socjalnej

 tel. (62) 730-78-08  lub  505 800 436

 wszelkich informacji oraz pomocy w związku z przemocą w rodzinie udziela w godzinach urzędowania Ośrodka.

Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze, których zadaniem jest rozwiązywanie problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. 

W skład Grup Roboczych wchodzą przedstawiciele:

a) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,

b) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowyc,

c) Policji,

d) oświaty,

e) ochrony zdrowia.

W skład Grup Roboczych mogą wchodzić przedstawiciele innych instytucji, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Członkowie Grup Roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

Do zadań Grup Roboczych należy w szczególności:

# opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemoc w rodzinie

# monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy 

# dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań

Więcej informacji: 

 1. Niebieska Linia: www.niebieskalinia.pl
 2. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: www.parpa.pl
 3. Fundacja Dzieci Niczyje: www.fdn.pl

Za życiem

Z dniem 1 stycznia 2017 r., zgodnie z Ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży
i rodzin „Za życiem”, osoby uprawnione będą mogły każdorazowo zgłosić potrzebę objęcia wsparciem asystenta rodziny.

Osoba uprawniona wg ww. ustawy to:

 1. rodzina, w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko. Oznacza to ciężkie
  i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu
 2. kobieta, która otrzymała informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu,
 3. kobieta, której dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych,
 4. kobieta, która po porodzie nie zabierze do domu dziecka z powodu poronienia, urodzenia dziecka martwego, urodzenia dziecka niezdolnego do życia, urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi schorzeniami.

Podstawą do skorzystania z uprawnień jest zaświadczenie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu. Zaświadczenie o chorobie, powstałej
w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, możesz otrzymać od lekarza:

 • ubezpieczenia zdrowotnego,
 • posiadającego specjalizację II stopnia,
 • posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii

Objęcie rodziny wsparciem asystenta rodziny odbywa się na WNIOSEK rodziny, przekazany do Ośrodka Pomocy Społecznej.

Asystent rodziny stanie się koordynatorem działań pomocowych.

 • udziela informacji w zakresie tego, gdzie i jaką pomoc rodziny mogą uzyskać;
 • koordynuje, wspólnie z rodzinami katalog możliwego do uzyskania wsparcia w poszczególnych instytucjach w okresie okołoporodowym oraz po urodzeniu dziecka;
 • na podstawie pisemnego UPOWAŻNIENIA może w imieniu osób uprawnionych reprezentować je w różnych instytucjach.

Więcej informacji znajdziesz na stronie:

http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/zdrowie-matki-i-dziecka/

Asystent Rodziny

Asystent rodziny działa w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2016 poz. 575).

Jeśli chcesz uzyskać wsparcie asystenta rodziny to poproś o pomoc swojego pracownika socjalnego. Zgodnie z ustawą, to właśnie pracownik socjalny wnioskuje o przydział asystenta. Asystent rodziny przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci.

W czasie wspólnych działań z członkami rodziny:

 1. Pomaga odnaleźć to, co w Was dobre, co potraficie i kto oraz gdzie może Wam pomóc,
 2. Doradza jak opiekować się i wychowywać dzieci, żeby były szczęśliwe i słuchały poleceń rodziców,
 3. Pomaga w codziennej organizacji dnia rodziny, znajdowania sposobów spędzania wspólnego czasu rodziny,
 4. Pokazuje jak sprawnie wykonywać obowiązki domowe,
 5. Doradza jak zarządzać pieniędzmi,
 6. Informuje jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka,
 7. Wyjaśnia jak wypełniać dokumentację oraz realizować sprawy urzędowe,
 8. Wspiera w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji, urzędów i innych instytucji,
 9. Pomaga podnieść kwalifikacje zawodowe i znaleźć pracę,
 10. Chroni dzieci przed niebezpiecznymi zachowaniami dorosłych.

Dodatki mieszkaniowe

Dodatek mieszkaniowy - to świadczenie pieniężne wypłacane przez gminę osobom o niskich dochodach, które mają tytuł prawny do lokalu. Dodatek ten ma umożliwić opłacenie czynszu oraz innych wydatków mieszkaniowych (opłaty dodatkowe, eksploatacyjne oraz niektóre koszty związane
z zamieszkaniem w lokalu).

Wnioskodawca jest zobowiązany wypełnić deklarację na podstawie dokumentów, które następnie jest zobowiązany przechowywać przez okres 3 lat.

Dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodów za okres 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku mogą być w przypadku:

 • wynagrodzenia za pracę - zaświadczenie zakładu pracy,
 • emerytur, rent i dodatków pielęgnacyjnych - decyzja o wysokości świadczenia,
 • zasiłków dla bezrobotnych - zaświadczenie urzędu pracy,
 • zasiłków rodzinnych - zaświadczenie wypłacającego świadczenie,
 • stypendiów - zaświadczenie wypłacającego świadczenie o jego wysokości lub jego niepobieraniu,
 • alimentów - wyrok, ugoda sądowa, zaświadczenie komornika, zaświadczenie organu wypłacającego świadczenie a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie osoby lub osób zainteresowanych,
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej - zaświadczenie biura rachunkowego lub oświadczenie osoby zainteresowanej ,
 • prowadzenia gospodarstwa rolnego - zaświadczenie właściwego urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa w hektarach fizycznych i przeliczeniowych oraz o dochodach tego gospodarstwa
 • darowizn i przysporzeń majątkowych - oświadczenie osoby lub osób zainteresowanych.

Łączna kwota wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc, winna zostać wpisana i potwierdzona przez zarządcę lub administratora budynku, z uwzględnieniem podziału na czynsz i pozostałe opłaty,
a w razie jakichkolwiek wątpliwości można zażądać od wnioskodawcy przedłożenia powiadomienia (aneks opłat) o wysokości opłat za lokal - dotyczy zwłaszcza małych administracji, wspólnot, małych spółdzielni mieszkaniowych.

Rodzina 500+

Od dnia 1 kwietnia 2016 r. obsługą programu określonego w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) zajmie się Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach, z siedzibą przy ul. Wielkopolskiej 47.

Kto może wnioskować o świadczenie?

Osobą uprawnioną do złożenia wniosku o wypłatę świadczenia wychowawczego jest rodzic, opiekun prawny lub faktyczny dziecka, który może wnioskować o:

 • 500 zł miesięcznie - wypłacane rodzinom na drugie i kolejne dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, bez względu na osiągany dochód na osobę w rodzinie.
 • 500 zł miesięcznie - na pierwsze dziecko wypłacane tym rodzinom, których dochód na osobę nie przekroczy 800 zł netto lub – w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym - 1200 zł netto; (konieczne będzie udokumentowanie dochodów rodziny za rok kalendarzowy 2014 z uwzględnieniem przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu).

Świadczenie wychowawcze jest kwotą netto, zwolnioną z podatku dochodowego, wolną od egzekucji i nie likwidującą prawa do innych ulg podatkowych na dzieci.

Składanie wniosków rozpocznie się od 1 kwietnia 2016 r.

Wzory formularzy wniosków są dostępne w załącznikach. Wnioski będzie można złożyć:

 • dla usprawnienia składania wniosków w pierwszych dniach kwietnia planowane jest odbieranie wniosków w poszczególnych wsiach na terenie gminy, Harmonogram dyżurów pracowników GOPS zostanie ogłoszony po konsultacjach z sołtysami.
 • listem poleconym na adres OPS (jak wyżej)
 • przez Internet – składanie wniosków będzie możliwe za pośrednictwem systemu teleinformatycznego ZUS - PUE, systemów bankowości elektronicznej oraz portalu empatia.mrpips.gov.pl

Wypłata świadczenia

OPS ma 3 miesiące od złożenia wniosku na jego weryfikację i wydanie pierwszej decyzji. Osoby, które złożą wniosek w terminie do 1 lipca 2016 r. otrzymają wypłatę świadczenia z wyrównaniem od kwietnia. Wypłata świadczeń będzie odbywała się przelewem na konto bankowe (w szczególnie uzasadnionych przypadkach będzie możliwa wypłata gotówką).

Okres przyznania świadczenia

Świadczenie wychowawcze będzie przyznawane na okresy roczne - od 1 października do 30 września. Pierwszy okres będzie dłuższy – rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r. i będzie trwał do 30 września 2017 r.

Strony poświęcone Programowi Rodzina 500+:

 • Infolinia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 61 854 11 77

                                                                                  Irena Słodkiewicz

                                                                                  Kierownik GOPS


 Informator

 

Informator rodzina

 

Wniosek 500+

 

Wniosek 500+

Wielkopolska Karta Rodziny

Wielkopolska Karta Rodziny zapewnia rodzinom wielodzietnym korzystanie na preferencyjnych warunkach z katalogu oferty kulturalnej, oświatowej, rekreacyjnej i transportowej.

Karta przysługuje członkom rodziny wielodzietnej: rodzicom (małżonkom) opiekunom prawnym dzieci prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z minimum trojgiem dzieci w wieku do 18 roku życia lub 26 roku życia w przypadku kontynuowania nauki w szkole lub szkole wyższej; bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

Do członków rodziny w przypadku ubiegania się o Wielkopolską Kartę Rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego w związku małżeńskim lub samodzielnie wychowującego własne dzieci.

Prawo do korzystania z Programu Wielkopolskiej Karty Rodziny przysługuje rodzinie wielodzietnej niezależnie od dochodu uzyskiwanego przez członków rodziny.

Rodzice, którzy nabyli prawo do posiadania WKR stają się jej posiadaczami bezterminowo. Ważność karty przysługującej dzieciom to 24 miesiące.

Szczegółowy wykaz zniżek z których można korzystać będąc posiadaczem Wielkopolskiej Karty Rodziny jest dostępny na stronie internetowej rops.poznan.pl

Dokumenty (oryginały lub odpisy) wymagane przy składaniu wniosku o przyznanie Karty:

 • w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 • w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
 • w przypadku dzieci do ukończenia 18 roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia, które nadal przebywają w pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka.

WNIOSEK O WYDANIE KARTY

Wnioski o wydanie Wielkopolskiej Karty Rodziny należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w godzinach urzędowania.

Karta Dużej Rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach przyjmuje wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny.

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z trójką dzieci, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód.

Aktualne informacje o programie, są dostępne na stronie internetowej:

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/ 

Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:

1) w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość,

2) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,

3) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,

4) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,

5) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

6) w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka

Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, okazuje się dokument potwierdzający tożsamość lub, w przypadku dziecka, odpis aktu urodzenia. Wzór wniosku o przyznanie Karty oraz wydanie jej duplikatu stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia. Okazanie dokumentów, o których mowa w ust. 5 i 6, nie jest wymagane, w przypadku gdy Ośrodek Pomocy Społecznej może bezpłatnie uzyskać dostęp do danych niezbędnych do ustalenia prawa do korzystania z programu za pomocą urządzeń teletransmisji danych.

Wnioski można pobrać w także w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośniach ul. Wielkopolska 47 w godzinach urzędowania.

Wnioski należy składać osobiście w siedzibie tut. Ośrodka. Karty będzie można odebrać osobiście z dokumentem tożsamości po wcześniejszym telefonicznym upewnieniu się czy są już do odebrania. Informacje na ten temat dostępne są pod nr telefonu 62 739 11 34.Karty będą do odebrania w okresie nie krótszym niż 4 tygodnie od momentu złożenia wniosku.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach

ul. Wielkopolska 41

63-435 Sośnie

 

Czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.